Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Dokumenty k odevzdání – leden 2022

Dokumenty, které je potřeba odevzdat na OSH Opava nejpozději do 15. 1. 2022. 

Jedná se o Hlášení o činnosti SDH za rok 2021, Registrační list MH na rok 2022 a Registrační list sportovního oddílu na rok 2022. 

V dokumentu „Hlášení o činnosti SDH“ v tabulce aktivity SDH, prosím, nevpisovat do buněk řádků celkem, tyto buňky se vyplňují automaticky (sčítají hodnoty v daných sloupcích). Děkuji.

Následně je potřeba ještě odevzdat Zprávu o valné hromadě SDH a Plán činnosti SDH na rok 2022, ať máte své akce, v případě nutnosti, pojištěny. Tyto dokumenty odevzdáte na OSH až po uskutečnění valné hromady.

 

Komentář k tiskopisu Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů pro rok 2021.

 

          Mládež

U akcí se vyplňuje celkový počet akcí a kolik se té které akce zúčastnilo dětí

 – příklad: SDH pořádalo 1 x tábor s počtem dětí 25

U pravidelných schůzek počítejte všechny schůzky všech kategorií za rok

          Příklad: SDH má 2 družstva mladší kategorie, na schůzce se schází obě družstva 1x týdně, 1 družstvo starší kategorie, na schůzce se schází také 1x týdně po celý rok s výjimkou školních prázdnin.
Dále má 1 družstvo dorostu, které se na schůzce schází 1x měsíčně (zbytek jsou tréninky, ne schůzky) po celý rok s výjimkou školních prázdnin.

Výpočet:

52 týdnů v roce – 11 (prázdniny, Vánoce apod.) = 41 týdnů

Mladší A 1x týdně = 41

Mladší B 1x týdně = 41

Starší 1x týdně = 41

Dorost 1x měsíčně = 10 (mimo prázdnin)

Celkem do hlášení: 133

 

          Rozdělení sportovců dle věku

SDH vyplní evidované sportovce dle věku v kolonkách. Při vyplňování vycházejte z údajů zapsaných v Centrální evidenci SH ČMS a v rejstříku sportu Národní sportovní agentury (údaje se musí shodovat).

 

          Nepostupové soutěže a počty družstev MH, dorostu, mužů a žen v nich zapojených

      SDH vyplní počet družstev, která se zúčastnila minimálně jedné soutěže daného druhu.

 

          Počet soutěží uspořádaných SDH

SDH vyplní počet soutěží a v jaké kategorii je dle tabulky uspořádalo.

 

          Příprava členů pro činnost v jednotkách požární ochrany

SDH uvede počet jednotlivců a družstev, kteří se ve sboru této činnosti věnují, nikoli počet soutěží.

 

                –     Aktivita SDH    

       – Počet členů SDH v krizových orgánech obce, kraje, ČR

       SDH vyplní kolik členů se účastnilo v těchto orgánech.

– Charitativní a humanitární akce SDH (sbírky, humanitární pomoc, …)

       SDH vyplní kolik akcí uskutečnilo a kolik členů v součtu se na akcích podílelo.

– Preventivně výchovná činnost (např. PO očima dětí a mládeže)

       SDH vyplní kolik akcí uskutečnilo a kolik členů v součtu se na akcích podílelo.

– Pomoc v souvislosti s Covid-19

       SDH vyplní kolik akcí uskutečnilo a kolik členů v součtu se na akcích podílelo.

– Pomoc v období extrémního sucha

       SDH vyplní kolikrát a kolik členů se účastnilo pomoci ve sledovaném roce s boji se suchem v ČR.

– Počet členů SDH, vykonávající prevenci pro obce

        SDH vyplní počet členů, kteří se ve sboru věnovali prevenci.

      – Pomoc obcím ostatní

        SDH vyplní kolik akcí uskutečnilo a kolik členů v součtu se na akcích podílelo.

          Spolupráce s JSDHO v místě působení SDH

– Zřízení JSDHO (ANO – NE)

 Dále SDH vyplní pouze v tom případě, že je v obci jednotka zřízena a spolupracuje s místní JSDHO.

 

          Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva

– Zřízení skupiny dobrovolníků pro OO (ANO – NE)

       SDH vyplní pouze v tom případě, že je v SDH zřízena skupina dobrovolníků dle Metodického  

       pokynu SH ČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu

       obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva

       (v případě že není, další kolonky se nevyplňují)

Metodický pokyn k vytváření skupin dobrovolníků (dh.cz)

 

          Odhlášení a zemřelí členové k 31. prosinci

SDH vyplní všechny odhlášené a zemřelé osoby ve sledovaném roce

 

–     Pasportizace majetku SDH                            

 

Zpracování přehledu těchto hodnot je podmínkou pro podání žádosti o finanční prostředky z grantů NSA a MV ČR. V těchto kolonkách vyplňte majetek SDH dle předepsaných kolonek tzn. vše co bylo pořízeno z prostředků SDH, sponzorských darů a dotačních titulů SDH. Nejedná se o majetek, který je zapůjčen, či propůjčen z obcí. U nemovitého majetku je velice důležité katastrální území a číslo listu vlastnictví. Hodnotu hmotného investičního majetku strojního, který vlastní SDH vyplňujte v tržní hodnotě.