Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

NHHL

ČLÁNEK 1.

Účast na soutěži

Soutěže NHHL se může zúčastnit jakékoliv družstvo. Bodově ohodnocená jsou však pouze družstva přihlášena do NHHL.

Družstva se nemusí zúčastnit nástupu ani nemusí čekat na vyhlášení výsledků.

Účast na soutěži je dobrovolná a soutěž není pojištěná, pokud se pořádající sbor nerozhodne jinak.

Družstvům je doporučeno vyplnit a odevzdat přihlášku
pořadateli, který je následně předá delegátům NHHL. Vzor přihlášky viz. Příloha č. 1

 

ČLÁNEK 2.

Pořádání ligových kol

Soutěže budou pořádány vždy v pátek. V NHHL budou soutěže schválené před zahájením ligového ročníku. O nových kolech budou rozhodovat zástupci sborů. Kola s větším počtem
hlasů budou zařazeny do ligy.

Začátek soutěže bude stanoven tak, aby byl vždy po zapnutí umělého osvětlení.

Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem. Výše startovného může činit maximálně 200,- Kč.

Pořadatel zajistí na místo soutěže jeden výtisk pravidel NHHL (dále jen pravidel). Rada NHHL zajistí výstražné vesty, měřící pásmo, praporky a píšťalku pro rozhodčí.

 

ČLÁNEK 3.

Rozhodčí

Soutěž zařazenou do NHHL musí rozhodovat rozhodčí znalý pravidel. Hlavní rozhodčí
(může být zároveň rozhodčí základny), bude mít na pomoc minimálně startéra (hlídá i ulité
starty) a rozhodčího u terčů. Domácí družstvo musí, v případě že je rozhodčí členem
soutěžního družstva, zkontrolovat rozhodčí z jiného SDH dle domluvy. Rozhodčí budou
označeni výstražnými vestami. Rada doporučuje, aby hlavní rozhodčí byl z jiného SDH než
pořadatel. Hlavní rozhodčí bude mít kvalifikaci rozhodčího v PS.
Velitel soutěže musí mít dle stanov na soutěži přítomné minimálně dva členy rady NHHL (rada
má povinnost zajistit účast dvou členů), kteří s ním rozhodují sporné situace u družstev ligy. V
případě neúčasti dvou členu rady se soutěž nemůže započítat jako ligové kolo.
Členové rady NHHL, společně s hlavním rozhodčím, mají právo zrušit (anulovat) kolo NHHL,
v případě vědomého či nevědomého porušení pravidel. V případě jasného porušení pravidel
jsou oprávnění delegáti dané kolo NHHL zrušit na místě do oficiálního vyhlášení výsledků. V
případě sporných situací může rada anulovat kolo do 3 pracovních dnů od termínu konání
soutěže. Dále má rada povinnost přeměřit trať a značky pro měření hadic, a pořadatel musí
upravit trať dle pravidel, pokud nebyla změna trati napsána v propozicích (pozvánce) na dané
kolo NHHL, jinak se soutěžní kolo musí zrušit (anulovat).
V případě zrušení (anulování) kola NHHL se body za účast neudělují žádnému soutěžnímu
družstvu.

 

ČLÁNEK 4.

Časomíra

Soutěž musí být měřena elektronickou časomírou. Časomíra musí mít k zobrazení velký informační displej. Směrodatný je čas na zobrazovacím displeji časomíry. Časomíra musí zobrazovat levý a pravý terč s přesností minimálně na dvě desetinná místa. Světelná signalizace o shození terče je informativní. V případě shody časů v jednom pokusu má pořadatel povinnost odzkoušet terče.

 

ČLÁNEK 5.

Pravidla

Ligová kola se budou řídit pravidly požárního sportu s výjimkami. Pořadatelé kola si mohou individuálně stanovit parametry tratě.

1) Pro kategorii mužů je trat zkrácena na délku 70 metrů. Viz. Příloha č. 1
2)Půjčování členů – je možné si půjčit jednoho závodníka v mateřském dresu v mužské kategorii a jednu závodnici v mateřském dresu v ženské kategorii (tzn., že si soutěžní družstvo smí půjčit pouze jednoho člena/ku jiného družstva v jeho/jejím mateřském dresu). Jeden závodník může soutěžit maximálně 2x za dobu jednoho kola soutěže. Jedna závodnice může soutěžit maximálně 4x (2x v mužské kategorii a 2 x v ženské kategorii) za dobu jednoho kola soutěže.

Pokud bude porušeno toto pravidlo budou diskvalifikováno, třetí a další družstva (za které dotyčný/na běžel/a) v pořadí bez ohledu, zda se jedná o mateřské družstvo.

3) Půjčování závodníku se písemně eviduje u startovného do protokolu o vypůjčení členů
schváleným pro rok 2020 radou NHHL. Je nutné dodrat instrukce na protokolu, to platí
pro všechny zúčastněná družstva. Při porušení bude diskvalifikováno družstvo, které
nezapsalo výpůjčku.
4) Když bude zjištěno, že závodník/ce tzv. převleče dres, budou diskvalifikované všechny
dotčené družstva za které závodník/ce běžel/a.
5) Za kategorii žen nesmí soutěžit muž. V kategorii mužů může být neomezený počet žen.
6) Příprava základny je max. 5 min. Pořadatel smí zkrátit délku přípravy.
7) Rozhodčí přebírá základnu odpískáním v čase přípravy.
8) Pokud se tým nepřipraví do konce času přípravy na startovní čáru i s kontrolou
základny, tak obdrží jen body za účast.
9) Přípravy základny se zúčastní pouze 7 členů družstva (neplatí pro ustavení soutěžního
stroje na základnu) + vedoucí družstva (nesmí chystat materiál).
10) Je povolen jeden opakovaný start (z důvodu ulitého startu nebo dle pravidla 10),
11) Pokud se stane, že po předání základny spadne např. koncovka, členové družstva
smí vadu opravit pouze jednou, ale vyčerpá/vyčerpají první startovní pokus (tzn., že
už mají pouze jeden startovní pokus), přičemž vždy dbají pokynů rozhodčího.
12) Ucpávka rozdělovače – dle pořadatele (v případě že ano, zajistí 2 kusy na půjčení)
13) Základna 2 x 2 m – povinná výška 10 cm, a to pouze s dřevěným povrchem (zákaz
koberců apod.).
14) Stroj: PS 12 vlastní bez viditelných úprav. Není povolen vznětový motor.
15) Jakékoliv nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a nesmí se dotýkat země.
16) Mezi košem a savicí na základně musí projít papír.
17) Vzdálenost spojek – tzv. na papír (mezi zuby musí projít papír).
18) Koš musí být našroubovaný (na příslušné savici) po vytažení z vody a smí se
odšroubovat pouze na povel rozhodčího.
19) Savice nemusí být sešroubovány.
20) Terče a nástřiková čára budou trvale osvětleny.
21) Čára výstřiku je nedotknutelná, přičemž závodník může přesahovat tělem nebo
proudnicí tuto čáru.
22) Namátkové měření hadic u každého družstva (veřejné vyhlášení měřené hadice). Hadice
musí splňovat min. délku 19,0 m s koncovkami bez zubů (musí volně ležet). Pokud
hadice nesplňují délku, je družstvo diskvalifikováno a nemá nárok ani na body za účast
23) Dopouštění vody do kádě – dle pořadatele. Pokud nebude uvedeno v pozvánce tak se
nebude dopouštět.
24) V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase
přípravy základny.
25) V případě prasknutí hadice, před dokončením pokusu, způsobené vadou materiálu
hadice (nikoliv půlspojek) může družstvo svůj pokus opakovat. Opakovaní není
automaticky, ale rozhodne o tom hlavni rozhodci.
26) Při závadě na společném nářadí (časomíra, základna, káď apod.) je nutno závadu
odstranit do 30 minut, jinak se ligové kolo ruší. Tento čas začíná plynout od veřejného
vyhlášení hlavním rozhodčím. Pokud dojde k poruše časomíry, tak i po výměně bude
soutěž pokračovat, (i s dosud naměřenými časy, nebude se opakovat celá soutěž od
začátku) jen jako pohárová soutěž a výsledky nebudou započteny do ligy.
27) Zde neuvedená pravidla mohou být upravena pořadatelem, ale musí být uvedena na
pozvánce.
28)Sporné situace – velitel soutěže je povinen provézt zápis do protokolu o sporných situacích pro rok 2021, schválený radou. Je nutné provést zápis a postupovat dle instrukcí na protokolu. Bez potřebného podpisu je protokol neplatný! Tuto spornou situací se bude zabývat rada. Výsledek rozhodnutí do 5 dnů. Pokud na kole vznikne sporná situace, ale nebude protokol vypsán rada se touto situací nebude zabývat.

Jiné úpravy a výjimky, které nejsou uvedeny v pravidlech, jsou nepřípustné a budou se
povalovat za porušení pravidel, tudíž k diskvalifikaci družstva.

ČLÁNEK 6.

Protest

Podání protestu je zpoplatněno částkou 100,-Kč a musí být provedeno do 10 min. po ukončení pokusu a podáno veliteli soutěže na příslušný formulář (viz příloha č. 3), který je nezbytný. Formulář si musí zajistit družstvo podávající protest.

Pokud  rozhodčí  protest  neuzná  může  se  soutěžící  družstvo  odvolat  k  delegátům  rady.

Rozhodnutí delegátu je na soutěži konečné.

Pokud družstvo je nespokojené tak podá odvolání k radě ligy a to rozhodně do 5 dnu.

ČLÁNEK 7.

Hodnocení ligových kol

Bodování a umístění bude probíhat následovně: Každé zúčastněné družstvo získá 5 bodů za účast. Družstvo na 1. místě získává tolik bodů, kolik je přihlášených družstev v NHHL pro daný ročník + body za účast. Družstva na dalších místech pak získají vždy o jeden bod méně.

V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo pouze body za účast, v případě neúčasti na soutěži pak 0 bodů, při diskvalifikaci (DF) 0 bodů. Družstvo může být diskvalifikováno dle pravidla č. 3 nebo za nesportovní chování.

Za nesportovní chování se považuje vulgární vyjadřování, nebo vystupování v době přípravy pokusu, samotného pokusu nebo po ukončení pokusu, a to do doby než družstvo opustí dráhu.

Dále pokud se družstvo nedostaví na start k provedení svého pokusu.

Při shodném dosaženém čase bude dáno více bodů družstvu s lepším sestříknutým rychlejším terčem. Při případné shodě počtu bodů po skončení ligy bude rozhodovat o konečném umístění počet lepších umístění v seriálu soutěží NHHL.

Výsledky jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po posledním kole daného ročníku. Pro přiřazení bodů se bude brát v potaz umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži.

Výsledky soutěže a formulář o vypůjčení členů musí pořadatel odeslat nejpozději do 2 pracovních dnů na e-mail nhhl@nhhl.cz

 

ČLÁNEK 8.

Finanční vyhodnocení

Po  posledním  ligovém  kole  bude  svolána  schůze  vyhodnocení  a  ukončení  ligy.

Rozdělní banku zvlášť z vkladu mužů – mužům, a z vkladu žen – ženám.

 

Muži  Ženy
1.místo19%1.místo30%
2.místo17%2.místo25%
3.místo15%3.místo20%
4.místo13%4.místo15%
5.místo11%5.místo10%
6.místo9%  
7.místo7%  
8.místo5%  
9.místo3%  
10.místo1%

Výsledky NHHL 2023: