Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

TFA mládeže

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Vyhlašuje 3. ročník poháru
TFA mladých hasičů
PRAVIDLA

Organizace:
Pohár KSH MSK v TFA mladých hasičů (dále jen „Pohár TFA“) je organizován Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje. Garantem soutěže je Krajská odborná rada mládeže ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů.


Vedoucí rady poháru: Jana Sikora
Členové rady poháru: David Hahn a David Sztyper


Zařazené závody do soutěže v roce 2024
termín Pořadatel
11.5.2024 SDH Háj ve Slezsku – Lhota
15.6.2024 SDH Holčovice
22.6.2024 SDH Bobrovníky
14.9.2024 SDH Kopřivnice
21.9.2024 SDH Horní Suchá
Podmínky účasti:
Všeobecné podmínky jednotlivých závodů
1. Účastníkem soutěže Poháru TFA se stává automaticky každý závodník (člen SDH), který bude soutěžit na jakémkoliv závodu, který je zařazen do závodů pro soutěžní rok.
2. Závodník podáním přihlášky včetně odevzdání prohlášení zákonného zástupce stvrzuje podmínku zdravotní způsobilosti a splnění ostatních podmínek dle propozic závodů.
3. V jednotlivých závodech mohou startovat závodnici, dle propozic závodů.
4. Jednotlivé závody budou mít vypsány své propozice min. 30 dní před konáním závodu. Pořadatel /organizátor/ si vyhrazují právo na změnu propozic (např. změna trati, …) před zahájením soutěže.
5. Všechny závody budou mít shodné 4 disciplíny, a to rozvinutí hadicového vedení, smotání hadicového vedení, údery kladivem v Hammer boxu, běh pneumatikami, a 4 úseky určí pořadatel. Popis jednotných úseků je obsahem pravidel – viz níže. Popis volitelných úseku bude součástí propozic jednotlivých závodů.
6. Pořadateli jednotlivých závodů zařazených do Poháru TFA jsou příslušná SDH.
7. Závodník soutěží na vlastní náklady / náklady vlastního SDH.
8. Zdravotní službu zajistí pořadatelé jednotlivých závodů


Věkové kategorie
Přípravka (rok 2018-2020)
A – Mladší 1 (rok 2015–2017)
B – Mladší 2 (rok 2012–2014)
C – Starší (rok 2009–2011)
D – Dorost (rok 2006–2008)
Kategorie jsou rozděleny dle pohlaví.

Prohlášení rodičů

Prohlášení zákonného zástupce je součásti pravidel – viz přílohy

Přihlašování:

Přihlášení závodníků nejpozději 7 dnů před konáním závodu – viz odkaz (bude doplněno)
Technické prostředky:
Osobní výstroj si zajistí každý závodník sám – dlouhé kalhoty, dres/triko s dlouhým rukávem (kategorie D možnost krátký rukáv), pevná obuv  (nepřípustné kopačky a tretry), helmu pro požární sport, rukavice (volitelné), technické prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel.


Disciplíny:
Jednotlivé disciplíny jsou rozděleny po celé délce trati (délka trati 80 až 100 m), která je rozdělena na 8 úseků (délka jednoho úseku 10 až 15 m). Šířka trati 3 až 5 m. 
Všechny závody budou mít shodné 4 disciplíny, a to rozvinutí hadicového vedení, smotání hadicového vedení, údery kladivem v Hammer boxu, běh pneumatikami. Pořadatel jednotné disciplíny může zařadit na kterýkoliv úsek.
Provedení jednotných disciplín:
Kategorie přípravka
• Pořadatel pro jednotlivé závody si urči všechny disciplíny včetně popisu
provedení a trestných.
Kategorie A, B – Bez zátěže
• rozvinutí hadicového vedení
Popis úseku: v úseku je postaven hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo od něho na čáře je postavena hadice C v min. délky 9,50 m, směr nastavení koncovek je libovolný, koncovky se nesmějí dotýkat země. Vlevo od hadice je na čáře položena proudnice C směr koncovky je libovolný. 8,0 m od hydrantového nástavce je umístěna podložka 80 x 80 cm, na kterou se položí proudnice.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se nářadím. Jednu koncovku hadice připojí na hydrantový nástavec a na druhou koncovku hadice připojí proudnici, kterou položí na podložku tak, aby proudnice kteroukoliv svou části ležela na podložce.
POZN: Hadici a proudnici může nachystat vedoucí
• údery palicí o hmotnosti 3 kg v Hammer box
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn Hammer box a kladivo.
Provedení: Závodník doběhne k Hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v Hammer boxu – 20 úderů palicí v Hammer boxu
(10 nahoru, 10 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderů odloží kladivo zpět do Hammer boxu.
• běh pneumatikami
Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěny pneumatiky (celkem 10 ks)
Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku
• smotání hadicového vedení
Popis úseku: v úseku je rozložená hadice C 52 v min. délky 9,50 m (kategorie A délky 5,0 m)
Provedení: Závodník doběhne k hadici, přeloží hadici. Hadice nesmí být hozena.
Za hození hadice se nepovažuje upuštění hadice nad koncovkou, která leží na zemi.
Následně hadici úplně svine. Úplně smotanou hadici odloží do boxu.
Kategorie C, D – Zátěž: pro kategorii C Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá pořadatel (váha batohu + 4 kg sypké hmoty). Pro kategorii D dýchací přístroje 5 l (cca 7 kg)
• rozvinutí hadicového vedení
Popis úseku: v úseku je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec.
Vlevo i vpravo od něho je položena hadice B v kotouči s napojenou proudnici (min. délky 9,5m). 8,0 m od hydrantového nástavce je umístěna podložka 80 x 80 cm, na kterou se položí proudnice.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se nářadím. Jednu koncovku z každé hadice připojí na hydrantový nástavec. Uchopí proudnice a odloží je na podložku tak, aby proudnice kteroukoliv svou části ležely na podložce.
POZN: Hadice může nachystat vedoucí
• údery palicí o hmotnosti 5 kg v Hammer box
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn Hammer box a kladivo.
Provedení: Závodník doběhne k Hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v Hammer boxu – 40 úderů palicí v Hammer boxu
(20 nahoru, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderů odloží kladivo zpět do Hammer boxu.
• běh pneumatikami
Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěny pneumatiky (celkem 10 ks)
Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku
• smotání hadicového vedení
Popis úseku: v úseku je rozložená hadice B 75.
Provedení: Závodník doběhne k hadici a následně hadici úplně svine. Hadice musí být úplně svinuta do kotouče půlspojkou dovnitř (na jednoducho). Úplně smotanou hadici odloží do boxu.
Provedení jednotných disciplín:
• Ve stanoveném čase provede určený rozhodčí instruktáž k provedení jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže. Instruktáže se muže zúčastnit jeden vedoucí za SDH
• Závod se běží kontinuálně, tzn., odstartuje první závodník, ten doběhne do cíle a startuje druhý závodník. Závod je měřen elektronickou časomírou. Ve výjimečných případech lze čas měřit pomoci stopek min. 2 ks.
• Každý závodník má jeden pokus.
• Závodník musí trať absolvovat vymezeným prostorem a v předepsaném sledu disciplín.
• Závodník si může chybně provedený úkon opravit při plnění pokusu, tj. může se vrátit na začátek překážky, avšak pouze jednou
• Vedoucí má povinnost zkontrolovat zapsány čas u zapisovatele ihned po ukončení pokusu. Na případné pozdější protesty ohledně času a trestných se nebude brát zřetel.
Trestné body:
• 10 s za každé nesprávné provedení dle popisu u jednotlivých disciplín
• 10 s za každé chybné provedení – viz popis níže
• rozvinutí hadicového vedení 

Kategorie A, B
Nesprávné napojení hadice nebo proudnice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub.
Nesprávné položení proudnice (proudnice kteroukoliv svou části musí ležet na podložce)
Kategorie C, D
Nesprávné napojení hadice nebo proudnice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub.
Nesprávné položení proudnice (proudnice kteroukoliv svou části musí ležet na podložce)
• údery palicí v Hammer box
Kategorie A, B, C, D
Neprovedení předepsaného počtu úderů. Neodložení kladiva zpět do Hammer boxu. Za neodložení kladiva do Hammer boxu se nepovažuje situace, kdy kladivo při odložení z Hammer boxu vypadne.
• běh pneumatikami
Kategorie přípravka, A, B, C, D
Vynechání pneumatiky.
• smotání hadicového vedení – viz Poznámky – foto
Kategorie A, B, C, D
Neúplné svinutí hadice.
Neodložení úplně svinuté hadice do připraveného boxu.
Úplně svinutá hadice z boxu nesmí přečnívat přes otvor.
• NP za nevhodné nebo nesportovní chování soutěžícího, vedoucího, rovněž za úmyslné nepřekonání překážky
Protest:
• V případě podání protestu při jednotlivém závodu je potřeba tento protest podat do 10 min. po ukončení pokusu. Protest bude obsahovat jméno závodníka, kategorii, SDH a popis protestu. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Protest se podává písemně.
Protest, který se týká průběhu jednotlivého závodu, bude řešit zástupce daného závodu, který bude z řad rady poháru. Jméno zástupce závodu bude sděleno před daným závodem.
Hodnocení Poháru TFA:
Bodování:
Vyhrává závodník s nejnižším časem. Výsledný čas se skládá z dosaženého času závodníka na trati + trestné sekundy z jednotlivých úseků trati.
Pořadí závodníků se určí, dle pořadí na jednotlivých závodech součtem dosažených bodů viz. Tabulka:
Místo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Body 40 35 32 29 27 25 24 23 22 21
Místo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Body 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Místo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
• Hodnoceno bude 4 nejlepších výkonů závodníka ze všech 5 závodů.
• Každá věková kategorie (kromě přípravky) má své bodování.
• Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem jednotlivých závodů.
• V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.
• Pořadatel závodu zašle do čtyř dnů po skončení závodů elektronicky výsledky závodu vedoucímu rady poháru.
• Hodnocení Poháru TFA bude průběžně aktualizováno na webových stánkách KSH MSK.
Ceny:
Celkovým vítězem Poháru TFA se stává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů v dané kategorii. V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhoduje lepší umístění na posledním závodě poháru. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění tří nejlepších v každé kategorii bude provedeno po ukončení dané kategorie. Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlášení výsledku až po ukončení závodu.
Kontakty:
Kontakt na Pohár TFA:
Vedoucí rady poháru: Jana Sikora ras.j@seznam.cz tel. 731625690
členové rady poháru: David Hahn davcahahn@seznam.cz tel. 732303859
David Sztyper davidsztyper@seznam.cz tel. 724793902
Kontakt na pořadatele závodů SDH:
11.5.2024 SDH Háj v Slez. – Lhota – David Hahn davcahahn@seznam.cz tel. 732303859
15.6.2024 SDH Holčovice – David Sztyper davidsztyper@seznam.cz tel. 724793902
14.9.2024 SDH Kopřivnice – Jan Michálek jan.michalek@koprivnice.org tel. 774790071
22.6.2024 SDH Bobrovníky – Tomáš Malurek tomasmalurek@seznam.cz tel. 731326691
21.9.2024 SDH Horní Suchá – Roman Raš kacus.ras.roman@seznam.cz tel. 739430184
Webové stránky KSH MSK: www.kshmsk.cz
Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na www.kshmsk.cz.

Dětský železný hasič TFA Slatina

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE SLATINĚ SI VÁS DOVOLUJE SRDEČNĚ POZVAT NA 1. ROČNÍK SOUTĚŽE TFA MLADÝCH HASIČŮ DĚTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ SLATINA Soutěž Dětský železný hasič je

číst »

1. ročník TFA mladých hasičů

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  Vyhlašuje 1. ročník poháru  TFA mladých hasičů PRAVIDLA Organizace: Pohár KSH MSK v TFA mladých

číst »