Kancelář OSH Opava je od 5.9. do 10.9.2022 uzavřena.

Opavská liga mladých hasičů

Poř.DružstvopočetHněvošiceSuché LazceKravařeBorová 
  bodů10.09.202217.09.202224.09.202201.10.2022
1.Kravaře4411111111
2.Chvalíkovice338799
3.Štěpánkovice A3191066
4.Bolatice29091010
5.Těškovice2510537
6.-8.Mokré Lazce176083
6.-8.Kyjovice174355
6.-8.Borová171628
9.Hněvošice165812
10.Kobeřice102170
11.-12.Komárov77000
11.-12.Milostovice73040
13.Kylešovice50014
14.Suché Lazce Lucka40400
15.Nové Sedlice20200
16.-17.Suché Lazce Eva10100
16.-17.Štěpánkovice B10010

 

Poř.DružstvopočetHněvošiceSuché LazceKravařeBorová
  bodů10.09.202217.09.202224.09.202201.10.2022
1.Bolatice A34106711
2.Kravaře329887
3.Těškovice29111035
4.-6.Hněvošice 28311113
4.-6.Štěpánkovice287498
4.-6.Slavkov28171010
7.-8.Chvalíkovice228950
7.-8.Borová225566
9.Velké Hoštice1760101
10.Mokré Lazce A122109
11.Kyjovice101144
12.Bolatice B64110
13.-15.Kobeřice41210
13.-15.Mokré Lazce B41111
13.-15.Kylešovice40112
16.-17.Malé Hoštice  A31110
16.-17.Suché Lazce30300
18.-19.Milostovice21010
18.-19.Komárov20101

 

PRAVIDLA OPAVSKÁ LIGY MLADÝCH HASIČŮ

O putovní pohár Miroslavy Ptášníkové

(23. ročník – 2022/2023)

pod záštitou okrsku č.1 OPAVA

 

 1. Pro vytvoření kalendáře soutěží, které budou zařazeny do Opavské ligy mladých hasičů (dále jen OLMH), je třeba nahlásit termín konání soutěže vždy do posledního kola daného ročníku OLMH Lence Národové. Do OLMH budou zařazeny jen soutěže konané v sobotu od 9.00 hodin a pořádané dle Směrnice hry Plamen. Výběr, zařazení a počet soutěží OLMH je v kompetenci Okresní odborné rady mládeže (dále jen OORM) a podléhá schválení štábem OLMH. Při větším zájmu o pořádání soutěží v OLMH bude rozhodující počet odjetých kol v předchozím ročníku. Termín konání soutěže se může měnit jen výjimečně se souhlasem OORM a štábem OLMH. Počet kol je max. 10.

OLMH se smí zúčastnit pouze družstva, které jsou registrovaná na OSH Opava.

Štáb OLMH tvoří starosta okrsku č.1, člen výboru okrsku č.1, vedoucí OORM, člen VV OSH Opava, tajemník soutěže (v 23. ročníku to jsou:  J.Čech, B.Gebauerová, J. Durlák, P.Národa, L.Národová).

 

 1. Soutěže zařazené do OLMH mohou pořádat pouze sbory, které v předchozím ročníku ligy mají u OSH v Opavě zaregistrováno alespoň jedno družstvo mladých hasičů a účastní se s ním minimálně 50% soutěží OLMH.
 1. Na všech soutěžích OLMH musí být dodržovány Směrnice hry Plamen – (jednotný stroj musí být bez úprav s přetlakovým ventilem, musí být použity hadice předepsané šířky a délky, všichni závodníci musí mít při plnění disciplín ochranné přilby schváleného typu a musí mít oděv překrývající lýtka a lokty). U kategorie mladších žáků může stroj obsluhovat strojník z vlastního sboru a je součástí družstva. Na bezpečnost provozu stroje bude dohlížet zástupce sboru, jenž je vlastníkem stroje.
 1. Pro celý ročník soutěže je hlavním rozhodčím Lenka Národová a delegát. Jejich úkolem bude před zahájením každé soutěže OLMH zkontrolovat připravenost trati pro všechny disciplíny a v průběhu soutěže dbát na dodržování pravidel a správnost výsledků. Hlavní rozhodčí, delegát soutěže a velitel soutěže tvoří štáb soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné. Protesty nejsou zpoplatněny a zapisuji se na oficiální formulář; každý vedoucí má povinnost si formulář obstarat a vozit si jej na soutěže. Povinností pořádajícího sboru je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích, kterým zajistí občerstvení. Rozhodčí nebudou porušovat bod 18 (např. kouření, alkohol…). Rozhodčí disciplín musí mít červené triko s nápisem rozhodčí a znakem SH ČMS na rukávu.
 1. Věkové kategorie pro soutěže OLMH jsou v souladu se Směrnicí hry PLAMEN (viz. Kalendář OLMH).
 1. Na každé soutěži zařazené do OLMH vyplní vedoucí kolektivů MH aktuální seznam soutěžících členů (startovní listinu), který odevzdá u prezence. Současně předloží ke kontrole členské průkazy mladých hasičů pro obě kategorie, aby se předešlo případným věkovým nesrovnalostem. Při nedodržení věku příslušné kategorie bude družstvo pro danou soutěž diskvalifikováno. Soutěžící mladší šesti let musí mít písemný souhlas rodičů, který vedoucí doloží k seznamu. Kontrolu průkazů bude provádět garant soutěže.Startovní pořadí bude dle příjezdů kolektivů.
 1. V případě, že vedoucí družstva nemá dostatečný počet soutěžících ze svého SDH, smí si po dohodě vypůjčit (na disciplínu požární útok) maximálně jednoho člena z jiného SDH. Tuto skutečnost musí oznámit před zahájením soutěže. Půjčený člen může na téže soutěži soutěžit pouze za své a jedno cizí družstvo. Vedoucí musí soutěžícího, kterého si půjčil, zapsat do své startovní listiny a poznamenat, ze kterého SDH si jej vypůjčil. Půjčený člen bude mít svůj dres. Vedoucí také přebírá veškerou zodpovědnost za tohoto soutěžícího, jako by byl z jeho sboru.
 1. Nářadí pro všechny disciplíny soutěží OLMH smí být vlastní, proudnice pro PÚ smí být také vlastní. V případě vypůjčení se toto nářadí považuje za vlastní.
 1. Kontrola nářadí bude na všech soutěžích provedena u každého družstva namátkově před i po provedení disciplíny daným družstvem. Při zjištění použití neodpovídajícího nářadí bude pokus nehodnocen.  U disciplíny Štafeta požárních dvojic budou používány jakékoliv neuzavíratelné proudnice C52.
 1. Požární útok (dále jen PÚ) smí být proveden dle směrnic libovolným způsobem. K provedení této disciplíny budou mít družstva vždy pouze jeden pokus. PPS 12 bude jednotná (včetně zálohy). Při poruše PPS 12 se disciplína dokončí s náhradní PPS 12, která bude připravena u PÚ. Při poruše náhradní PPS 12 bude disciplína zrušena. Při disciplíně PÚ se doporučuje používat nástřikové terče s nastaveným objemem 5 litrů.
 1. Zpětný odvod vody do nádrže a nastavení přetlakového ventilu zkontroluje před každým startem PÚ rozhodčí na základně a zajistí ho proti pohybu. Zpětný odvod vody nesmí být opatřen žádným uzavíratelným ventilem.
 1. V okolí základny pro PÚ musí být zabezpečen pevný povrch (např. beton, asfalt, koberce apod.).
 1. Při měření elektronickou časomírou je nutné souběžně vést i časový záznam ručních stopek. V případě poruchy elektronické časomíry platí čas ručního měření pro všechna družstva v dané kategorii (tzn. i pro ta, při jejichž pokusu elektronická časomíra ještě fungovala). Ověření naměřeného času může provést pouze vedoucí družstva. V případě nedokončení kterékoliv disciplíny se do celkového hodnocení započítávají výsledky ukončených disciplín.
 1. Předčasné odjezdy družstev (během ročníků pouze 2x) musí vedoucí napsat do seznamu soutěžících, který odevzdá při prezenci na začátku soutěže (viz bod 18), v případě více předčasných odjezdů nebudou družstva hodnoceny. Předčasné odjezdy jsou evidovány ve výsledkové tabulce po každém kole.
 1. Hodnocení soutěží OLMH bude probíhat podle tabulky (viz níže). Vítězem OLMH se stává družstvo, které získá nejvíce bodů. Hodnotí se každá kategorie zvlášť (mladší a starší).

TABULKA HODNOCENÍ OLMH:

 1. místo                 11 bodů                          7. místo                                 5 bodů
 2. místo                10 bodů                          8. místo                                 4 body
 3. místo                  9 bodů                          9. místo                                 3 body
 4. místo                  8 bodů                        10. místo                                 2 body
 5. místo                  7 bodů                         11. místo a každé další         1 bod za účast
 6. místo                  6 bodů

Hodnoceno bude jen družstvo, které na závěrečném nástupu bude zastoupeno min. 4 členy družstva v jednotné ústroji (mimo předčasně odjíždějící).Stejným klíčem bude hodnocen i Závod požární všestrannosti, kde družstvu, které smí postavit dvě hlídky bude započítáno pořadí lepší hlídky. 

 1. Pokud se soutěže ve stejné kategorii zúčastní více družstev z jednoho SDH, žádný člen nesmí startovat v obou družstvech.
 1. Při rovnosti bodů dvou a více družstev na prvních třech místech v jedné kategorii po poslední ligové soutěži bude o konečném umístění rozhodnuto rozstřelem v PÚ.
 1. Soutěžní družstvo, včetně vedoucích a doprovodu bude v případě nesportovního chování (alkohol, kouření, nesportovní chování na disciplíně atd.) pro daný závod nehodnoceno a nepřísluší mu ani body za účast. Rozhodčí budou za nesportovní chování na dané soutěži ze svého postu odvoláni.
 1. Na každé soutěži OLMH bude delegát soutěže zapisovat hodnocení. Hodnocení provede na předtištěném formuláři. Po ukončení příslušného ročníku ligy bude provedeno vyhodnocení kvality jednotlivých soutěží a 5 nejlépe hodnocených soutěží bude mít zajištěno pořadatelství i v následujícím roce. Absolutní vítěz má právo pořádat závěrečné kolo následujícího ročníků.
 1. Výsledky budou vždy po ukončení soutěže ihned odevzdány na OSH Opava. Zpracování výsledků každé soutěže provede pověřený člen OORM. Na následující soutěži bude vyvěšena tabulka s průběžným hodnocením, která bude zveřejněna i na internetových stránkách OSH Opava www.osh-opava.cz. Na poslední soutěži příslušného ročníku OLMH bude provedeno závěrečné vyhodnocení OLMH s předaním pohárů a cen.
 1. Startovné na každé soutěži OLMH je jednotné ve výši 50 Kč za družstvo. Pořádající SDH musí ocenit alespoň první tři místa v každé kategorii. Pohárová soutěž se hodnotí samostatně.

zpracoval:  Lenka národová, člen OORM Opava

projednal:   výbor okrsku č.1   OPAVA

Kalendář OLMH 2022-2023

Pravidla Opavské ligy mladých hasičů 2022/2023 ke stažení:

Výsledková tabulka Opavské ligy mladých hasičů 2022/2023 ke stažení:

Výsledková tabulka Opavské ligy mladých hasičů 2021/2022 ke stažení:

Kalendář OLMH 2022-2023

23. ročník Opavské ligy mládeže – 2022/2023 O pohár Miroslavy Ptášníkové pod záštitou okrsku č.1 OPAVA   Datum Místo Disciplíny Velitel souteže + mobil Delegát

číst »