Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Opavská liga mladých hasičů

Poř.Družstvopočet HněvošiceChvalíkoviceKravařeVelké HošticeTěškoviceMalé Hoštice
 MLADŠÍbodů09.09.202316.09.202323.09.202330.09.202327.04.202404.05.2024
1.Kravaře571110511119
2.Mokré lazce50101168411
3.Bolatice4958107910
4.Hněvošice416911951
5.Chalíkovice392771085
6.Malé Hoštice34964078
7.Štěpánkovice26148337
8.Velké Hoštice25419560
9.-10.Těškovice21830424
9.-10.Borová21702606
11.Kobeřice120000102
12.Suché Lazce Eva11053003
13.Milostovice7301201
14.S. Lazce Petra4021001
15.Hlubočec2000011
16.Kyjovice1000010

 

Poř.Družstvopočet HněvošiceChvalíkoviceKravařeVelké HošticeTěškoviceMalé Hoštice
 STARŠÍbodů09.09.202316.09.202323.09.202330.09.202327.04.202404.05.2024
1.Kravaře581098111010
2.Chvalíkovice5611101031111
3.Mokré Lazce A43776869
4.Hněvošice429115953
5.Bolatice A40687478
6.Kyjovice3423111035
7.-8.Velké Hoštice31169780
7.-8.Těškovice31850297
9.Malé Hoštice18142614
10.-11.Slavkov11510500
10.-11.Štěpánkovice11421121
12.-14.Milostovice7104101
12.-14.Bolatice B7310111
12.-14.Kobeřice7000016
15.Kylešovice6110112
16.-17.S. Lazce Pavla5013001
16.-17.Mokré Lazce B5000041
18.S. Lazce Lucka3011001
19.Komárov1000001

 

PRAVIDLA OPAVSKÁ LIGY MLADÝCH HASIČŮ

 O putovní pohár Miroslavy Ptášníkové

(24. ročník – 2023/2024)

pod záštitou okrsku č.1 OPAVA 

 1. Pro vytvoření kalendáře soutěží, které budou zařazeny do Opavské ligy mladých hasičů (dále jen OLMH), je třeba nahlásit termín konání soutěže vždy do posledního kola daného ročníku OLMH Lence Národové. Do OLMH budou zařazeny jen soutěže konané v sobotu od 9.00 hodin a pořádané dle Směrnice hry Plamen. Výběr, zařazení a počet soutěží OLMH je v kompetenci Okresní odborné rady mládeže (dále jen OORM) a podléhá schválení štábem OLMH. Při větším zájmu o pořádání soutěží v OLMH bude rozhodující počet odjetých kol v předchozím ročníku. Termín konání soutěže se může měnit jen výjimečně se souhlasem OORM a štábem OLMH. Počet kol je max. 10.

OLMH se smí zúčastnit pouze družstva, které jsou registrovaná na OSH Opava.

Štáb OLMH tvoří starosta okrsku č.1, člen výboru okrsku č.1, vedoucí OORM, člen VV OSH Opava, tajemník soutěže (v 24. ročníku to jsou:  J.Čech, B.Gebauerová, J. Durlák, P.Národa, L.Národová).

 1. Soutěže zařazené do OLMH mohou pořádat pouze sbory, které v předchozím ročníku ligy mají u OSH v Opavě zaregistrováno alespoň jedno družstvo mladých hasičů a účastní se s ním minimálně 50% soutěží OLMH.
 1. Na všech soutěžích OLMH musí být dodržovány Směrnice hry Plamen – (jednotný stroj musí být bez úprav s přetlakovým ventilem, musí být použity hadice předepsané šířky a délky, všichni závodníci musí mít při plnění disciplín ochranné přilby schváleného typu a musí mít jednotný oděv). U kategorie mladších žáků může stroj obsluhovat strojník z vlastního sboru a je součástí družstva. Na bezpečnost provozu stroje bude dohlížet zástupce sboru, jenž je vlastníkem stroje.
 1. Pro celý ročník soutěže je hlavním rozhodčím Lenka Národová a delegát. Jejich úkolem bude před zahájením každé soutěže OLMH zkontrolovat připravenost trati pro všechny disciplíny a v průběhu soutěže dbát na dodržování pravidel a správnost výsledků. Hlavní rozhodčí, delegát soutěže a velitel soutěže tvoří štáb soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné. Protesty nejsou zpoplatněny a zapisuji se na oficiální formulář; každý vedoucí má povinnost si formulář obstarat a vozit si jej na soutěže. Povinností pořádajícího sboru je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích, kterým zajistí občerstvení. Rozhodčí nebudou porušovat bod 18 (např. kouření, alkohol…). Rozhodčí disciplín musí mít červené triko s nápisem rozhodčí a znakem SH ČMS na rukávu.
 1. Věkové kategorie pro soutěže OLMH jsou v souladu se Směrnicí hry PLAMEN (viz. Kalendář OLMH).
 1. Na každé soutěži zařazené do OLMH vyplní vedoucí kolektivů MH aktuální seznam soutěžících členů (startovní listinu), který odevzdá u prezence. Současně předloží ke kontrole členské průkazy mladých hasičů pro obě kategorie, aby se předešlo případným věkovým nesrovnalostem. Při nedodržení věku příslušné kategorie bude družstvo pro danou soutěž diskvalifikováno. Soutěžící mladší šesti let musí mít písemný souhlas rodičů, který vedoucí doloží k seznamu. Kontrolu průkazů bude provádět garant soutěže.

Startovní pořadí bude dle příjezdů kolektivů.

 1. V případě, že vedoucí družstva nemá dostatečný počet soutěžících ze svého SDH, smí si po dohodě vypůjčit (na disciplínu požární útok) maximálně dva členy z jiného SDH. Tuto skutečnost musí oznámit před zahájením soutěže. Půjčení členové smí na téže soutěži soutěžit pouze za své a jedno cizí družstvo.

Vedoucí musí soutěžícího, kterého si půjčil, zapsat do své startovní listiny a poznamenat, ze kterého SDH si jej vypůjčil. Půjčený člen bude mít svůj dres. Vedoucí také přebírá veškerou zodpovědnost za tohoto soutěžícího, jako by byl z jeho sboru.

 1. Nářadí pro všechny disciplíny soutěží OLMH smí být vlastní, proudnice pro PÚ smí být také vlastní. V případě vypůjčení se toto nářadí považuje za vlastní.
 1. Kontrola nářadí bude na všech soutěžích provedena u každého družstva namátkově před i po provedení disciplíny daným družstvem. Při zjištění použití neodpovídajícího nářadí bude pokus nehodnocen.

  U disciplíny Štafeta požárních dvojic budou používány jakékoliv neuzavíratelné proudnice C52.    

 1. Požární útok (dále jen PÚ) smí být proveden dle směrnic libovolným způsobem. K provedení této disciplíny budou mít družstva vždy pouze jeden pokus. PPS 12 bude jednotná (včetně zálohy). Při poruše PPS 12 se disciplína dokončí s náhradní PPS 12, která bude připravena u PÚ. Při poruše náhradní PPS 12 bude disciplína zrušena.

 Při disciplíně PÚ se doporučuje používat nástřikové terče s nastaveným objemem 5 litrů.

 1. Zpětný odvod vody do nádrže a nastavení přetlakového ventilu zkontroluje před každým startem PÚ rozhodčí na základně a zajistí ho proti pohybu. Zpětný odvod vody nesmí být opatřen žádným uzavíratelným ventilem.
 1. V okolí základny pro PÚ musí být zabezpečen pevný povrch (např. beton, asfalt, koberce apod.).
 1. Při měření elektronickou časomírou je nutné souběžně vést i časový záznam ručních stopek. V případě poruchy elektronické časomíry platí čas ručního měření pro všechna družstva v dané kategorii (tzn. i pro ta, při jejichž pokusu elektronická časomíra ještě fungovala). Ověření naměřeného času může provést pouze vedoucí družstva. V případě nedokončení kterékoliv disciplíny se do celkového hodnocení započítávají výsledky ukončených disciplín.
 1. Předčasné odjezdy družstev (během ročníků pouze 2x) musí vedoucí napsat do seznamu soutěžících, který odevzdá při prezenci na začátku soutěže (viz bod 18), v případě více předčasných odjezdů nebudou družstva hodnoceny. Předčasné odjezdy jsou evidovány ve výsledkové tabulce po každém kole.
 1. Hodnocení soutěží OLMH bude probíhat podle tabulky (viz níže). Vítězem OLMH se stává družstvo, které získá nejvíce bodů. Hodnotí se každá kategorie zvlášť (mladší a starší).

        TABULKA HODNOCENÍ OLMH:

 1. místo 11 bodů                              7. místo                                 5 bodů
 2. místo 10 bodů                              8. místo                                 4 body
 3. místo 9 bodů                                9. místo                                 3 body
 4. místo 8 bodů                                10. místo                               2 body
 5. místo 7 bodů                                11. místo a každé další          1 bod za účast
 6. místo 6 bodů

Hodnoceno bude jen družstvo, které na závěrečném nástupu bude zastoupeno min. 4 členy družstva v jednotné ústroji (mimo předčasně odjíždějící).

 1. Pokud se soutěže ve stejné kategorii zúčastní více družstev z jednoho SDH, žádný člen nesmí startovat v obou družstvech.
 1. Při rovnosti bodů dvou a více družstev na prvních třech místech v jedné kategorii po poslední ligové soutěži bude o konečném umístění rozhodnuto rozstřelem v PÚ.
 1. Soutěžní družstvo, včetně vedoucích a doprovodu bude v případě nesportovního chování (alkohol, kouření, nesportovní chování na disciplíně atd.) pro daný závod nehodnoceno a nepřísluší mu ani body za účast. Rozhodčí budou za nesportovní chování na dané soutěži ze svého postu odvoláni.
 1. Na každé soutěži OLMH bude delegát soutěže zapisovat hodnocení. Hodnocení provede na předtištěném formuláři. Po ukončení příslušného ročníku ligy bude provedeno vyhodnocení kvality jednotlivých soutěží a 5 nejlépe hodnocených soutěží bude mít zajištěno pořadatelství i v následujícím roce. Absolutní vítěz má právo pořádat závěrečné kolo následujícího ročníků.
 1. Výsledky budou vždy po ukončení soutěže ihned odevzdány na OSH Opava. Zpracování výsledků každé soutěže provede pověřený člen OORM. Na následující soutěži bude vyvěšena tabulka s průběžným hodnocením, která bude zveřejněna i na internetových stránkách OSH Opava www.osh-opava.cz. Na poslední soutěži příslušného ročníku OLMH bude provedeno závěrečné vyhodnocení OLMH s předaním pohárů a cen.
 1. Startovné na každé soutěži OLMH je jednotné ve výši 100 Kč za družstvo. Pořádající SDH musí ocenit alespoň první tři místa v každé kategorii. Pohárová soutěž se hodnotí samostatně.

zpracoval:  Lenka národová, člen OORM Opava

projednal:   výbor okrsku č.1   OPAVA                                  

v.r. Lenka Národová, člen OORM Opava

                                                                                                              v.r. Čech Jaroslav, starosta okrsku č.1 OPAVA                         

Datum Místo Disciplíny Velitel souteže + mobil Delegát + garant Hlavní rozhodčí 
09.09.2023 Hněvošice PÚ, 4*60 Eva Pustelníková       608 080 253 SDH Chvalíkovice + B. Gebauerová Jakub Krayzel
16.09.2023 Chvalíkovice PÚ, ŠPD David Fajkus              774 414 797 SDH Kravaře + E. Pustelníková Jakub Krayzel
23.09.2023 Kravaře PÚ, 4*60 Jan Peterek               603 799 668  SDH Velké Hoštice + D. Fajkus Radim Dubový
30.09.2023 Velké Hoštice PÚ, 4*60 Jiří Winkler                777 470 787        SDH Těškovice + J. Peterek Lenka Národová
27.04.2024 Těškovice PÚ, ŠPD Jakub Krayzel             606 205 314 SDH Malé Hoštice + J. Winkler Lenka Národová
04.05.2024 Malé Hoštice PÚ, 4*60 Patrik Národa             734 408 748 SDH Slavkov + J. Krayzel Radim Dubový
25.05.2024 Slavkov PÚ, 4*60 Petr Glabazňa             603 501 605  SDH Milostovice + P. Národa Lenka Národová
01.06.2024 Milostovice PÚ, ŠPD Radka Stupňová         733 580 556 SDH Štěpánkovice + P. Glabazňa Lenka Národová
15.06.2024 Štěpánkovice PÚ, ŠD Petr Řehulek                724 757 006  SDH Kylešovice + R. Stupňová Radim Dubový
22.06.2024 Kylešovice PÚ, ŠD Bára Gebauerová        777 005 846 SDH Hněvošice + P. Řehulek Lenka Národová

Výsledková tabulka Opavské ligy mladých hasičů 2023/2024 ke stažení:

Pravidla Opavské ligy mladých hasičů 2023/2024ke stažení:

Kalendář OLMH 2023-2024

Výsledková tabulka Opavské ligy mladých hasičů 2022/2023 ke stažení:

Výsledková tabulka Opavské ligy mladých hasičů 2021/2022 ke stažení:

8. kolo OLMH 1.6.2024 – Milostovice

SDH MILOSTOVICE  pořádá Opavskou ligu mladých hasičů Místo konání:  Milostovice – hasičské hřiště Datum konání: 1. června 2024 Zahajení: 8:50 Nástup družstev        

číst »

Kalendář OLMH 2023/2024

24. ročník Opavské ligy mládeže – 2023/2024 O pohár Miroslavy Ptášníkové pod záštitou okrsku č.1 OPAVA Datum Místo Disciplíny Velitel souteže + mobil Delegát +

číst »

9. kolo OLMH ve Štěpánkovicích 3.6.2023

SDH Štěpánkovice pořádá 9.kolo Opavské ligy mladých hasičů Místo konání: Štěpánkovice – školní hřiště Datum konání:03.06.2023 Zahajení: 8:50 Nástup družstev 9:00 Porada vedoucích 9:10 Zahájení

číst »

Kalendář OLMH 2022-2023

23. ročník Opavské ligy mládeže – 2022/2023 O pohár Miroslavy Ptášníkové pod záštitou okrsku č.1 OPAVA   Datum Místo Disciplíny Velitel souteže + mobil Delegát

číst »

Pozvánka na OLMH v Hněvošicích 10.9.2022

Sbor dobrovolných hasičů Hněvošice Vás srdečně zve na 1.kolo Opavské ligy mladých hasičů ročníku 2022/2023 a Pohár starosty obce Hněvošice v požárním útoku   Datum: 10.9.2022Místo: sportoviště pod

číst »