Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

METODICKÝ POKYN K ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM SPORTU

METODICKÝ POKYN Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

K ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM SPORTU

 K vymezení organizování a uspořádání oficiálních postupových a celostátních  soutěží v požárním sportu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  vydává tento metodický pokyn.

 Článek I. Vymezení pojmů

Organizátor: Organizátorem se ve smyslu tohoto metodického pokynu rozumí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočné spolky dle Stanov SH ČMS.

Přihlašovatel: Pobočný spolek SH ČMS, popř. jednotlivec, člen SH ČMS, jedná-li se o soutěž jednotlivců a organizační zabezpečení soutěže umožňuje, že přihlášku může podat sám soutěžící.

Na základě dohody o spolupráci přihlašovatelem může být i HZS ČR popř. pobočný spolek ČHJ, MHJ či jednotlivec, člen ČHJ, MHJ, pokud to organizační zabezpečení soutěže umožňuje.

Postupová soutěž: Postupovou soutěží se ve smyslu tohoto metodického pokynu rozumí okresní, krajské či republikové kolo soutěže družstev SDH v požárním sportu (dále jen „PS“) zapsané v kalendáři oficiálních sportovních soutěží SH ČMS pro příslušný rok, organizované OSH/KSH/SH ČMS.

Celostátní soutěž: Celostátní soutěží se ve smyslu tohoto metodického pokynu rozumí soutěž družstev nebo jednotlivců zapsaná v kalendáři oficiálních sportovních soutěží SH ČMS pro příslušný rok, organizovaná hlavním spolkem (SH ČMS) jako samostatná soutěž nebo seriál soutěží ve spolupráci s příslušným SDH/MSH/OSH/KSH.

Propozice soutěže: Propozicemi soutěže se ve smyslu tohoto metodického pokynu rozumí soubor závazných organizačních a technických předpisů, který se váže ke konkrétní soutěži.

                        Článek II. Účast v soutěžích

 Soutěží uvedených v článku I. je oprávněn se účastnit:

  1. člen SH ČMS, sportovec evidovaný v centrální evidenci členské základny SH ČMS jako sportovec, řádně zapsaný na přihlášce příslušné soutěže, který v daném sportovním odvětví (PS) vykonává sportovní činnost výhradně u jedné organizace, která ho jako sportovce eviduje, tj. u SH ČMS;
  2. SDH respektive sportovní družstvo SDH, registrované u SH ČMS v řádném termínu prostřednictvím Registračního listu sportovního oddílu SDH, složené z členů SH ČMS, sportovců evidovaných v centrální evidenci členské základny SH ČMS jako sportovci, řádně zapsaných na přihlášce příslušné soutěže, kteří v daném sportovním odvětví (PS) vykonávají sportovní činnost výhradně u jedné organizace, která je jako sportovce eviduje, tj. u SH ČMS;
  3. člen SH ČMS, funkcionář, organizační pracovník (člen štábu soutěže, rozhodčí apod.), který v daném sportovním odvětví (PS) vykonává organizační činnost v oblasti sportovní činnost v oblasti požárního sportu výhradně u jedné organizace, která ho jako člena eviduje, tj. u SH ČMS;

Soutěží se mohou účastnit i příslušníci HZS ČR, ČHJ, MHJ (viz. článek I., Přihlašovatel), za dodržení podmínek článku II, odst. a), b), c) v analogii příslušné instituce, spolku.

Za dodržení podmínek uvedených v článku II. odpovídá přihlašovatel, zrovna tak jako za zápis sportovce do Rejstříku sportu NSA.

Článek III. Etický kodex

 SH ČMS, jako organizátor soutěží dle článku I. tohoto metodického pokynu, se zavazuje:

  1. a) podporovat obecné zásady chování fair play a prevenci negativních jevů ve sportu

(integrity officer);

  1. b) dbát o dobrou pověst SH ČMS (viz. Stanovy SH ČMS čl.17, odst.6, písmeno c);
  2. c) jednat v souladu se zájmy a postoji VV SH ČMS a v souladu s tímto metodickým

pokynem.

 Článek IV. Přestupky

 SH ČMS, jako organizátor soutěží dle článku I. tohoto metodického pokynu, si vyhrazuje právo při porušení ustanovení tohoto metodického pokynu a dalších závazných předpisů vydaných k příslušné soutěži zahájit přestupkové řízení.

Přestupkové řízení vede přestupková komise schválená ÚORHS.

Přestupková komise je oprávněna neumožnit účast na soutěžích v požárním sportu uvedených v článku I. tohoto metodického pokynu:

  1. a) jednotlivci, členu SH ČMS, který prokazatelně porušil ustanovení tohoto metodického pokynu a dalších závazných předpisů vydaných k příslušné soutěži v délce trvání až 18 měsíců, počínaje datem prokázání;
  1. b) SDH respektive sportovnímu družstvu SDH, registrovanému ve sportovním oddílu SDH, které prokazatelně porušilo ustanovení tohoto metodického pokynu a dalších závazných předpisů vydaných k příslušné soutěži v délce trvání až 18 měsíců, počínaje datem prokázání.

 

Schváleno VV SH ČMS dne 25.01.2024

Ivan Kraus Vedoucí ÚORHS SH ČMS