Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

MS pohár 2022 – 100m s překážkami

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 

Krajské sdružení hasičů MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  a Okresní sdružení hasičů OLOMOUC 

Vyhlašuje 0. ročník seriálu soutěže 

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR 2022 – MP 2022 V BĚHU NA 100 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI 

Seriál a jeho závody je určen pro závodníky – jednotlivce, členy Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska, kategorie mladší, střední a starší dorostenci a mladší, střední a starší  dorostenky. Zahraniční závodníci se mohou jednotlivých závodů zúčastnit, body však do  celkového hodnocení nezískávají. Soutěžní disciplínou je běh na 100 m s překážkami dle  Směrnice celoroční činnosti dorostu, platnost od 1. 9. 2007 včetně platných dodatků. 

Závody zařazené do seriálu pro 0. ročník v roce 2022 

– Kravaře 23. 4. 2022 

– Moravský Beroun Stovkování pod Slunečnou 10. 7. 2022 

– Český Těšín 21. 8. 2022 

– Olomouc Olomoucké stovky 10. 9. 2022 

– Hněvošice Hněvošická tráva 11. 9. 2022 

Počet závodů, popř. termíny jednotlivých závodů zařazených do MP 2022, může pořadatel  v průběhu roku upravit. 

Základní pravidla pro jednotlivé závody 

V jednotlivých závodech seriálu se pro základní část závodu používá dvoukolový systém, ve kterém má každý startující závodník možnost zúčastnit se dvou pokusů. V případě  velkého počtu startujících, nepřízně počasí či při jiných, předem neočekávaných okolnostech,  lze pro zajištění bezpečnosti závodníků a pro zajištění časového harmonogramu závodu  přistoupit k systému s jedním pokusem nebo k systému s postupem x nejlepších závodníků v  prvním kole do kola druhého. Startovní listina pro druhé kolo závodu může být v obráceném  pořadí dle výsledků kola prvního. 

Starty jsou v seriálu povoleny ve dvojím provedení, a to: 

1) jeden pokus (tzv. atletický start) 

2) dva pokusy (jeden opravný).  

Varianta startu bude upřesněna vždy propozicemi dané soutěže. 

V jednotlivých závodech seriálu se na závěr může uskutečnit finálová vyřazovací část,  do které ze základní části postoupí x nejlepších závodníků ze soutěžních kategorií. Body do celkového pořadí Moravskoslezského poháru 2022 se přidělují na každém  závodu jednotně, a to vždy po základní části závodu. 

Body do celkového pořadí Moravskoslezského poháru 2022 se nepřidělují  zahraničním závodníkům. 

Přesný časový harmonogram závodů všech kategorií je dán propozicemi, vydanými pořadatelem příslušného závodu. 

Soutěžní kategorie pro rok 2022 

Každý závodník může startovat v jednotlivém závodu pouze v jedné soutěžní  kategorii dle svého roku narození, který je rozhodující a uveden na přihlášce – jeho  zařazení do určité soutěžní kategorie platí pro celý ročník Moravskoslezského poháru  2022. 

Kategorie starší dorostenci a starší dorostenky – rok narození 2004 a 2005. Kategorie střední dorostenci a střední dorostenky – rok narození 2006 a 2007. Kategorie mladší dorostenci a mladší dorostenky – rok narození 2008 a 2009. 

V jednotlivých závodech může kat. mladšího dorostu startovat společně s kategorií  středního dorostu, jsou však zvlášť hodnoceni. 

V jednotlivých závodech může kat. staršího dorostu startovat společně s kategorií můžů a žen, jsou však zvlášť hodnoceni. 

Ve všech závodech seriálu musí závodník startovat vždy za jedno stejné SDH. 

Technické parametry seriálu 

Závodí se dle Směrnice celoroční činnosti dorostu. 

Kategorie dorostenek a popř. žen (pokud bude součástí závodu): 

příčné břevno výšky 70 cm, kladina výšky 80 cm 

Kategorie mladší a střední dorostenci: 

bariéra výšky 170 cm, kladina výšky 80 cm 

Kategorie starší dorostenci a popř. muži (pokud bude součástí závodu): bariéra výšky 200 cm, kladina výšky 120 cm

V každém závodu se boduje prvních 30 míst v každé kategorii, které se započítává do  celkového hodnocení Moravskoslezského poháru 2022 viz. bodování do celkového pořadí. 

Další podmínky závodů 

Mezi další základní podmínky závodů patří možnost používání treter, měření času  elektronickou časomírou, kvalifikovaný rozhodčí disciplíny – požadavek je minimálně II. KS. Další podrobnosti jednotlivých kol budou stanoveny vždy propozicemi vydanými pořadatelem  příslušného závodu. 

Přihlašování k závodům 

Přihlašování závodníků k jednotlivým závodům Moravskoslezského poháru 2022 bude  probíhat prostřednictvím webové stránky: www.stovky.cz

Přihlášení je možné vždy na nejbližší závod, aktivuje se po skončení závodu předchozího. Uzávěrka přihlášek je dána propozicemi příslušného závodu. Závodník se  přihlašuje výběrem z databáze závodníků. Pokud v databázi ještě není, nově se do ní  zaregistruje. Povinnými údaji v databázi jsou příjmení, jméno, rok narození a družstvo, za které  v tomto roce závodí. Rok narození je důležitý pro zařazení do správné kategorie. Bude  prováděna kontrola správnosti údajů s centrální evidencí členů SH ČMS. Pro správnou  identifikaci v databázi je závodníkům automaticky přidělen FScode, který je neměnným  identifikačním číslem závodníka. Pokud je závodník v databázi registrován za jiné družstvo,  než za které bude v daném soutěžním roce závodit, ohlásí změnu družstva volbou změna  družstva a v systému bude následně změna družstva provedena. Změna družstva je možná  pouze jednou v soutěžním roce, a to před první účastí závodníka v závodě v daném soutěžním  roce. Přihlášení je provedeno správně, když se závodník uvidí ve výpise přihlášených, který je setříděn podle družstev a dále podle času přihlášení. 

Přihlášením přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnicím celoroční činnosti dorostu, jsou řádně  přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené, a že soutěžící splňuje zdravotní způsobilost a  ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže. Svým  přihlášením dává souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří  korespondují s uvedením osobních dat na přihlášce, ve výsledkových listinách, správci SH  ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i  prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu  nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. 

Pro všechny kategorie platí 

Přihlášení závodníka k závodu je potvrzeno až okamžikem zaplacení startovného v  místě závodu, a to do doby uzavření startovní listiny dle časového harmonogramu příslušného závodu. Pokud se přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní listiny závodu vyřazen. Ve všech závodech seriálu musí závodník startovat vždy za jedno stejné  SDH.

Bodování do celkového pořadí Moravskoslezského poháru 2022 

 

V každém závodu se boduje prvních 30 míst v každé kategorii, a to tímto způsobem: 

1. místo 40 bodů 16. místo 15 bodů 

2. místo 35 bodů 17. místo 14 bodů 

3. místo 32 bodů 18. místo 13 bodů 

4. místo 29 bodů 19. místo 12 bodů 

5. místo 27 bodů 20. místo 11 bodů 

6. místo 25 bodů 21. místo 10 bodů 

7. místo 24 bodů 22. místo 9 bodů 

8. místo 23 bodů 23. místo 8 bodů 

9. místo 22 bodů 24. místo 7 bodů 

10. místo 21 bodů 25. místo 6 bodů 

11. místo 20 bodů 26. místo 5 bodů 

12. místo 19 bodů 27. místo 4 bodů 

13. místo 18 bodů 28. místo 3 bodů 

14. místo 17 bodů 29. místo 2 bodů 

15. místo 16 bodů 30. místo 1 bodů 

Pro všechny kategorie platí 

Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující  oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem jednotlivých závodů. V případě  umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný  počet bodů, určených pro toto místo. Body do celkového pořadí Moravskoslezského poháru  2022 se nepřidělují zahraničním závodníkům. 

Vedení průběžného pořadí zajišťuje Jan Rejnuš ve spolupráci s ostatními pořadateli. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace  naleznete v aktuální podobě na www.kshmsk.cz, www.oshol.cz a www.stovky.cz 

Celkové vyhodnocení 

Bude provedeno v rámci posledního závodu Moravskoslezského poháru 2022 –  FINÁLE MP 2022. 

Pokud závodník na bodované místo v závodě nedosáhne, započítává se stejným způsobem do celkového pořadí jeho umístění na místě mimo bodování v dané kategorii. V  případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí závodníků součet umístění v jednotlivých závodech.  Jako další hledisko se uplatňuje porovnání lepšího umístění v prvním závodě, případně v dalších  závodech, za účasti obou závodníků. Při neúčasti závodníka v některém ze závodů, se za tento  závod započítává do celkového součtu umístění místo, následující za posledním klasifikovaným  závodníkem v oficiální výsledkové listině. 

Moravskoslezský pohár bude vyhodnocen pouze v případě, že proběhnou minimálně tři  závody z naplánovaného kalendáře. V případě že proběhne 4. a více kol dle stanoveného  kalendáře, nebude se do celkového hodnocení započítávat nejhorší výsledek. Pokud proběhnou  pouze tři kola, budou se započítávat všechny tři výsledky soutěžícího.  

Pojištění startujících 

Závodníci jsou při účasti v závodech Moravskoslezského poháru 2022 pojištěni na  základě svého členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pojištění se nevztahuje na  zahraniční a ostatní účastníky závodů.

 

Povinnosti pořadatelů jednotlivých závodů 

Pořadatelé jsou povinni nejpozději 14 dnů před konáním závodu zaslat pro zveřejnění na portálu www.stovky.cz propozice závodu a po jeho skončení neprodleně zaslat jeho výsledky pro zveřejnění a zpracování průběžného pořadí Moravskoslezského poháru. 

1. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže rozhodčího disciplíny s kvalifikaci rozhodčí II. stupně. Pořadatelé jsou povinni mít k dispozici elektrickou časomíru. 

2. Pořadatelé jsou povinni ve sportovním areálu a kolem drah umístit propagační  bannery a loga smluvních partnerů seriálu. 

3. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit zdravotníka pro případ nutnosti poskytnout první  pomoc při zranění. 

Závěr 

Moravskoslezský pohár 2022 zaštiťuje Krajská odborná rada mládeže MSK a Okresní odborná rada represe OL Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s pořadateli  jednotlivých závodů. 

Kontakt na pořadatele a organizátory Moravskoslezského poháru 2022: 

Moravskoslezský pohár: Rejnuš Jan jrejnus6@gmail.com mobil: 777 303 373 

Kravaře Peterek Jan h.peterek@seznam.cz mobil: 603 799 668 Mor. Beroun Michailidisová Dana Dana.Michailidisova@seznam.cz mobil: 733 194 021 Český Těšín Urbancová Jana janca.urbancova@seznam.cz mobil: 775 864 069 Olomouc Švubová Vlastimila osh.olomouc@seznam.cz mobil: 737 908 221 Hněvošice Pustelniková Eva eva.pustelnikova@seznam.cz mobil: 608 080 253