Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

TFA Ostravská věž 2022

Součást Českého poháru v TFA 2022

Pořadatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Dolní oblast Vítkovice, Česká asociace hasičských důstojníků
Sportovní klub HZS Moravskoslezského kraje mediální podpora www.pozary.cz, tfa.hzscr.cz

Termín: 1.5.2022
Místo: Dolní oblast Vítkovice (DOV) viz. příloha č.2
Ostrava 2887/101
703 00 Ostrava-Vítkovice, viz.49°49’5.641″N, 18°16’39.511″E

Průběh a pravidla soutěže:
Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je postavena paralelně pro
současný postup dvou soutěžících. Soutěž bude probíhat podle nových pravidel, rozdělena do 4 úseků, časy ze všech 4 úseků budou sečteny a poté
vyhodnoceny. Startuje se po 10. min. intervalech mezi úseky, na splnění každého úseku má závodník časový limit 5. min.,mimo disciplínu č.4, ta
je bez časového limitu. Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců mužů a žen. Při nedostatku startujících v jednotlivých kategoriích (min. 4)
budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové skupiny dle rozhodnutí pořadatele.

Podmínky účasti:
Registrace:
Závodu se mohou zúčastnit příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí a pozvaní závodníci ze zahraničí. Maximální počet závodníků je 100, pozdější přihlášky nebudou přijímány. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí s platnou lékařskou
prohlídkou a za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace. Každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace (organizační části
– ÚO, kraj, podnik, obec). Soutěžící musí být zdravotně způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (příloha č. 1), startuje na vlastní nebezpečí
a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. V případě úrazu nese odpovědnost vysílající organizace.
Potvrzená přihláška bude odevzdána při prezentaci.

tfa.hzscr.cz

Přihlášky: Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození,osobní evidenční číslo příslušníka a telefonní spojení. Přihláška se bude odevzdávat při registraci závodníka na místě v den závodu.
Ubytování: Pro zájemce z řad příslušníků HZS ČR je ubytování zajištěno zdarma v ubytovně SOŠ PO FM od 30.4. – 1.5.2022 Adresa: Pionýrů 2069, 738 01, Frýdek-Místek, 49°40’58.748″N, 18°20’36.185″E

Požadavky na ubytování e-mailem: mirek.sin@seznam.cz nejpozději do 15.4.2022.Startovné: 300,- Kč, každý závodník platí přímo na místě, při odevzdání přihlášky a kontrole registrace.
Kategorie: Muži A…………18 až 34 let
Muži B…………35 až 44 let
Muži C…………45 a více
Muži JSDH
Ženy ……………18 a více

Časový program: středa 1.5.2022
 07:00 – 09:00 hodin – prezence
 09:00 – 09:30 hodin – porada rozhodčích
 09:30 – 09:40 hodin – zahájení před Vysokou pecí – účastní se všichni soutěžící a rozhodčí
 09:40- instruktáž se všemi závodníky na trati
 10:00 start soutěžících podle startovního pořadí
 od 11:30 do 14:00 – oběd v místě soutěže
 vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže bude podle časového sledu soutěže cca 17-18 hod.

Start: 1) Příprava:
a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole,
b) rozhodčí-nebo člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům,
c) po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu.

2) Start:
a) soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi (u sebe, ale nemusí být nasazeny na rukou) a IDP
bez masky. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje, mimo úseku číslo 2, kdy startuje bez IDP.
b) připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, maximální doba pro splnění daných úseků je 4 min., mimo úsek č.4

c) start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.

Disciplíny: 1) Úsek číslo 1:
a) Disciplína „Běh s požárními hadicemi“ spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, v minimální délce 75 m, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno čtyřmi spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení.
b) Disciplína „Sbalení dvou hadic B“:  spočívá ve smotání dvou hadic B 75 a jejich vložení do boxu, Průběh úseku 1 – od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené PS, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od PS. Jednotlivá vedení lze rozvinout samostatně. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak,aby z něj žádnou částí nepřečnívaly, a potom doběhne do cíle úseku.
2) Úsek číslo 2:
a) Disciplína „Hammer box“: spočívá v provedení 100 úderů palicí v hammer boxu (50 nahoru, 50 dolů),
b) Disciplína „Tunel“: spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry.
c) Disciplína „Figurína“: spočívá v uchopení figuríny ze zadu, tzv. Rautekův úchop a jejím přemístění na vzdálenost cca 70 m
d) Disciplína „Bariéra“:  spočívá v překonání bariéry, seskoku a doběhu do cíle.
3) Úsek číslo 3:
a) Disciplína „Žebříky“:  spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k podestě, vytažení břemene (2 x gumová hadice B) na plošinu pomocí lana a sestupu na zem.

b) Disciplína „Monitor“: spočívá ve spojení proudnice s monitorem. 

4) Úsek číslo 4:

Průběh úseku 4 – soutěžící od startu úseku běží do věže VP, kde pokračuje po značené trase do cíle ve stanoveném NP.

Vybavení soutěžícího:  triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě apod..), ochranné zásahové rukavice, kompletní dýchací přístroj bez masky, minimální hmotnosti 10 kg (zajistí pořadatel soutěže), zásahová obuv.


Technické prostředky: Technické prostředky a překážky zajistí pořadatel.

Diskvalifikace a penalizace:
a) Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je: nedostavení se na předstartovní kontrolu 5 minut před stanoveným časem startu na prvním úseku,  neuposlechnutí pokynů rozhodčího, nesplnění disciplíny dle pravidel, překročení stanoveného časového limitu při plnění disciplín /pravidlo 25 odst. 3 písm. b) 4. alinea/, odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP na 2. úseku), nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,  použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo jiné než předepsané věcné nebo technické prostředky, ohrožení diváka popř. jiného soutěžícího věcným nebo technickým prostředkem nebo nesportovní chování, prohazování závaží tunelem, přečnívající hadice přes půdorys boxu,  pád žebříku.

 b) Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je: odložení palice nebo závaží mimo označený prostor, úder jinou částí než hlavou palice,  nedošroubování nebo upadnutí proudnice z monitoru, 

Různé:  informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu, předběžné startovní pořadí bude známo nejpozději do 29.4.2022 a bude k dispozic i na stránkách SK HZS MSK, www.skhzsmsk.cz, popř. pozary.cz při podání protestu nebo odvolání bude složena nevratná finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,- Kč, protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu, který po poradě s ředitelem soutěže rozhodne, pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu, změnu startovního pořadí či zrušení závodu bez náhrady, každý závodník bude mít v době konání soutěže zajištěn oběd, pitný režim, trať pro ženy bude adekvátně upravena v rámci pravidel TFA (SIAŘ GŘ HZS ČR)- Pokyn GŘ HZS ČR č. 9/2015

Hlavní činovníci závodu:
Ředitel závodu: Ing. Miroslav Šín
Vedoucí technické a organizační skupiny: Jan Buriánek
Hlavní rozhodčí: Ing. Zdeněk Koutník
Hlavní časoměřič: časomíra HZS MSK
Ukázka techniky: Ing. Jiří Scheibinger