Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

OZ Okresní kolo v požárním sportu 2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Opava a  Město Opava

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA

 družstev sborů
dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2022

 

Pořadatelem okresního kola v požárním
sportu
je SH ČMS – okresní
sdružení hasičů Opava

1.      Soutěž se uskuteční v sobotu 28. května 2022 na stadiónu TJ Sokol Opava.

2.      Účast     okresní soutěž – soutěžní družstva mužů a žen SH ČMS okresu Opava na základě postupu z okrskových nebo ob0odových kol s vyplněnou přihlášky (viz. příloha č.1)

3.      Organizační štáb

       velitel soutěže

Ing. Ondřej Lasák

 

       tajemník soutěže

Emil Pospiech

 

       hlavní rozhodčí

Ing. Vojtěch Feher

 

4.      Všeobecná ustanovení

a)     Soutěžní družstva:

    soutěžní družstvo pro okresní kolo v PS je maximálně osmičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:

   soutěžní družstvo sestává ze závodníků, kteří dosáhnou v roce 2022 15. let.

    všichni členové družstva, musí mít trvalé bydliště v tomto okrese. Cizí státní příslušníci, řádní členové SH ČMS, musí mít trvalé bydliště v ČR a v tomto okrese. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné SHS

b)     Podání přihlášek

Přihlašovatelé soutěžních družstev předají
řádně vyplněné přihlášky (viz. https://prihlasky.dh.cz/default/index/index ) nejpozději
do 23. května 2022
odborné radě represe:

e-mailem na adresu: info@osh-opava.cz a voorreprese@osh-opava.cz

V případě změn odevzdá vedoucí družstva opravenou přihlášku při prezenci. PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA JE NUTNOU PODMÍNKOU ÚČASTI SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA NA SOUTĚŽI.

Pro disciplínu běh na 100 m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo pořadí závodníků uvedených na přihlášce

c)     Prezence

Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:

·    členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného postupového kola s fotografií. Bez neúplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce ke kontrole příslušnosti k OSH

U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.

d)    Kontrola totožnosti

Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka, (bez předložení OP nebude závodníkovi umožněn start).

e)     Stravování

Pro účastníky okresního kola bude, zajištěné občerstveni zdarma. Pro diváky, během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.

f)       Zdravotní zajištění a pojištění účastníků  soutěže

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za
zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.

g)     Doprava 

Vlastní na náklady vysílajícího SDH.

5.      Technická ustanovení

Soutěž bude provedena dle platných Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od
1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) včetně vydaných dodatků s těmito odchylkami doplněními (dále jen Směrnic):

a)     Při podání odvolání bude složena finanční částka (kauce) v  hotovosti ve výši:

       500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu, Protest se podává ústně a odvolání písemně.

b)    Disciplíny budou provedeny na dráze:

       s tartanovým povrchem v disciplínách běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami;

       s travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou (základna na tartanu);

c)     Disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově.

d)    Účast na soutěži podle pravidla 7:

·        v běhu na 100 m s překážkami 4 soutěžících;

·        ve štafetě 4 x 100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety; žádný člen soutěžního družstva nesmí běžet v obou štafetách;

·        v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplinu je možné absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími;

·        nebude prováděna disciplína výstup do IV. podlaží cvičné věže;

e)     Hodnocení výkonů bude provedeno podle Směrnic Pravidel:

1.      Hodnocení výkonů družstev, štafet a jednotlivců se provádí v disciplínách a kategoriích uvedených pořadatelem v propozicích soutěže.

2.      V disciplínách požárního sportu se hodnotí:

§ celkové pořadí družstev. O celkovém pořadí družstev rozhodne součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. Počty dosažených bodů v jednotlivých disciplínách odpovídají dosaženému pořadí;

§ pořadí družstev v jednotlivých disciplínách;

§ pořadí jednotlivců v disciplínách běh na 100 m s překážkami;

3.      O celkovém pořadí dvou nebo více družstev se stejným součtem bodů rozhoduje lepší umístění v požárním útoku. Pokud umístění těchto družstev budou stejná i v požárním útoku, budou v celkovém pořadí shodně hodnocena na dvou nebo více po sobě následujících místech.

4.      Pro všechny disciplíny platí, že v případě umístění dvou nebo více družstev při stejném pořadí, budou družstvům započítány do celkového umístění body odpovídající dosaženému pořadí (následující umístění se nepřiřazuje). Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici (za družstvy, které disciplínu splnily). Toto platí pro všechna družstva, která danou disciplínu nesplnily.

5.      V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů třech nejlépe umístěných členů družstva.

6.      V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe umístěné štafety družstva. Pokud jsou dosažené  časy lepších štafet stejné, pak o pořadí družstva rozhoduje součet obou štafet.

7.      Pořadí štafet se hodnotí podle dosažených časů.

8.      V disciplíně požární útok se hodnotí umístění podle dosažených časů.

9.      V disciplíně běh na 100 m s překážkami se stane vítězem soutěžící, který dosáhne nejlepšího času. V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhnou stejných lepších časů, rozhodne o jejich umístění součet časů z obou pokusů. Bude-li i tento výsledek stejný, budou
soutěžící hodnoceni na stejném pořadí.

f)     Družstvo nastoupí ke kontrole před  provedením disciplíny (štafeta 4 x 100 m a požární útok).

g)    Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu pokusu.

h)    Technické podmínky k disciplíně požární útok:

·        nástřikové terče

·        hadice „C“ s plošnou šíři 65 mm a hadice „B“ s plošnou šíří 100 mm,

·        u požárního útoku nebude použit přetlakový ventil, k dispozici dodá pořadatel

·        lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle Směrnic

·        vlastní požární motorová stříkačka dle Směrnic pro muže a ženy a Směrnic

·        savice, sací koš a rozdělovač dle Směrnic

i)       Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí mimo RHP a žebříku na štafetu 4 x 100 m.

j)       Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet ruční hasicí přístroj práškový (dodá pořadatel), který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.V kategorii mužů na 1 úseku bude překonávat domeček u kategorie žen okno.

k)    K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky dle. Směrnic.

l)      Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky, odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.

m)  Kontrola technických parametrů soutěže bude namátkově prováděna před i po skončení soutěžních pokusů.

n)    Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném sportovní ustrojeníRozhodčí ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS (červená trička ROZHODČÍ sebou), Organizační pracovníci (technická četa) PS II.

o)    Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

p)    U disciplíny 100 m s překážkami platí startování: Podmínky pro nezdařený start

·        Poté, co závodník zaujme konečnou polohu po povelu “Pozor!“, nesmí již zahájit další pohyb dříve, než zazní výstřel startovní pistole nebo schváleného startovacího zařízení. Pokud podle rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců tak učiní dříve, musí to být považováno za nezdařený start. Za nezdařený start se považuje, pokud, podle rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců, závodník: o   Nezaujme v přiměřené době odpovídající polohu po povelu „Připravte se!“ nebo „Pozor!“  povelu „Připravte se!“ jakýmkoliv způsobem ruší ostatní závodníky.

·        Jestliže se startér nebo kterýkoliv z jeho zástupců domnívá, že start neproběhl podle pravidel, vrátí běžce dalším výstřelem nebo zapískáním.

6.      Předpokládaný časový rozpis soutěže

8:00 – 8:30

hod.

příjezd družstev, prezence

8:45

hod.

nástup, zahájení soutěže

9:00
– 9:15

hod.

trénink běh na 100m s překážkami

9:20 – 10:30

hod.

běh na 100m s překážkami – muži a ženy

11:00
– 11:15

hod.

trénink štafeta 4 x 100m

11:15
– 12:00

hod.

štafeta 4 x 100m s překážkami – muži a ženy

12:15 – 13:30

hod.

požární útok – muži, ženy

14:00

hod.

vyhodnocení soutěže

 

Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a počtu přihlášených družstev.

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

 Ohodnocení:

 

Kategorie muži:                                                       Kategorie ženy:

1. místo pohár + 3 000 Kč                                         1. místo pohár + 2 000 Kč

2. místo pohár + 2 000 Kč                                         2. místo pohár + 1 000 Kč

3. místo pohár + 1 000 Kč                                         3. místo pohár + 500 Kč

4. místo 500 Kč                                            

 

Všechny ceny jsou formou poukázky k vyzvednutí zboží.

 

Hodnota poukázky je podmíněna postupem na krajské kolo.

·        V případě postupujícího na krajské kolo z první místa hodnota zůstává stejná.

·        Pokud bude postupovat druhy v pořadí, rozdělení je následující: 

1. místo pohár za 1. místo + 1 000 Kč, (u žen 500 Kč)

2. místo pohár za 2. místo + 3 000 Kč postup na krajské kolo v PS, (u žen 2 000 Kč)

3. místo pohár za 3. místo + 1 000 Kč  (u žen 500 Kč)

·        Pokud bude postupovat třetí v pořadí, rozdělení je následující:

1. místo pohár za 1. místo + 1 000 Kč, (u žen 500 Kč)

2. místo pohár za 2. místo + 1 000 Kč, (u žen 500 Kč)

3. místo pohár za třetí místo + 3 000 Kč a postup na krajské kolo. (u žen 2 000 Kč)

·        Pokud z prvních třech míst, nikdo nepostoupí a postupující bude, od 4 místa dolů dostává jen postupující poukázku na 3 000 Kč (u žen 2 000 Kč). První tři místa jen pohár.

·        Nepostoupí-li nikdo, zůstanou jen poháry a poukázky se nebudou vyplácet.

·        Výběr poukázek bude možný až po podání přihlášek na krajské kolo.

 

Jednotlivci (100 m s překážkami)

Kategorie muži:                                                       Kategorie ženy:

1. místo medaile + 500 Kč                                        1. místo medaile + 500 Kč

2. místo medaile                                                        2. místo medaile

3. místo medaile                                                        3. místo medaile

 

Požární útok vítězové disciplín

Kategorie muži:                                                       Kategorie ženy:

1. místo pohár                                                            1. místo pohár

 

Štafeta 4 x 100 metrů vítězové disciplín

Kategorie muži:                                                       Kategorie ženy:

1. místo pohár                                                            1. místo pohár