Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

OZ – Superpohár starosty OSH Opava 2023

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Opava a Město Opava

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

Superpoháru starosty OSH Opava

 družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2023

Pořadatelem okresního kola v požárním sportu je SH ČMS – okresní sdružení hasičů Opava

 1. Soutěž se uskuteční vneděle 21. května 2023 na stadiónu TJ Sokol Opava.
 2. Účast – Soutěže se zúčastní všechny družstva mužů a mužů nad 35 let SH ČMS okresu Opava)
 1. Organizační štáb

–       velitel soutěže

Roman Krusberský

 

–       tajemník soutěže

Ing. Jan Durlák

 

–       hlavní rozhodčí

Petr Balarin

 

 1. Všeobecná ustanovení

Soutěžní družstva:

 • soutěžní družstvo mužů sestává z max. 7 závodníků, kteří dosáhnou v roce 2023 15. let.
 • v družstvu mužů nad 35 let mohou soutěžit dva muži mladší 35 let, ale starší 30 let
 • závodníci společně nemohou, jako družstvo běžet ve dvou kategoriích. Ve družstvech mohou byt max. 4 členové stejní.
 • všichni členové družstva, musí mít trvalé bydliště v tomto okrese. Cizí státní příslušníci, řádní členové SH ČMS, musí mít trvalé bydliště v ČR a v tomto okrese. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné SHS

Podání přihlášek

Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky (viz. https://prihlasky.dh.cz/default/index/index ) nejpozději do 14. května 2023 odborné radě represe: e-mailem na adresu: info@osh-opava.cz a voorreprese@osh-opava.cz. V případě změn odevzdá vedoucí družstva opravenou přihlášku při prezenci. PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA JE NUTNOU PODMÍNKOU ÚČASTI SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA NA SOUTĚŽI.

Prezence

Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:

 • členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného postupového kola s fotografií a  potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2018. Bez neúplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího a předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce ke kontrole příslušnosti k OSH. U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.
 • Kontrola totožnosti – při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka, (bez předložení OP  nebude závodníkovi umožněn start).
 • Stravování – pro účastníky a pro diváky, během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.
 • Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže – zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.
 • Doprava – vlastní na náklady vysílajícího SDH.
 1. Technická ustanovení

Soutěž bude provedena dle platných Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) včetně vydaných dodatků s těmito odchylkami doplněními (dále jen Směrnic): při podání odvolání bude složena finanční částka (kauce) v  hotovosti ve výši:

 • 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu,

Protest se podává ústně a odvolání písemnědle Směrnic.

Disciplíny budou provedeny na dráze:

 • s travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou (základna na tartanu);
  1. Disciplína požární útok bude probíhat jednokolově. Pro kategorii mužů na vzdálenost 90 metru a pro kategorii mužů nad 35 let na vzdálenost 70 metrů.
  2. Družstvo nastoupí ke kontrole před  provedením disciplíny požární útok.
  3. Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu pokusu.
  4. Technické podmínky k disciplíně požární útok:
 • nástřikové terče
 • hadice „C“ s plošnou šíři 65 mm a hadice „B“ s plošnou šíří 100 mm,
 • lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle Směrnice
 • vlastní požární motorová stříkačka dle Směrnice
 • savice, sací koš a rozdělovač dle Směrnice.
  1. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí.
  2. K plnění disciplín musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky dle Směrnice
  3. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky, odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
  4. Kontrola technických parametrů soutěže bude namátkově prováděna před i po skončení soutěžních pokusů.
  5. Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném sportovní ustrojení.
   Rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS (červená trička ROZHODČÍ sebou), Organizační pracovníci (technická četa) PS II.
  6. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
  7. Vedoucí kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni vesty, kterou obdrží u prezence.
 1. Předpokládaný časový rozpis soutěže

15:30 – 15:55

hod.

příjezd družstev, prezence

16:00 – 18:00

hod.

zahájení požární útok

18:30

hod.

vyhodnocení soutěží

Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a počtu přihlášených družstev.

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

 Ohodnocení:

Kategorie muži:                           Kategorie muži nad 35 let:

 1. místo pohár + 2 000 Kč      1. místo pohár + 2 000 Kč
 2. místo pohár + 1 000 Kč      2. místo pohár + 1 000 Kč
 3. místo pohár + 500 Kč          3. místo pohár + 500 Kč

Všechny ceny jsou formou poukázky k vyzvednutí zboží.