Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Pohár KSH v TFA 2022

III. ROČNÍK – POHÁRU KSH MSK V TFA
PROPOZICE

Organizace:
Pohár KSH MSK v TFA /dále jen Pohár TFA/ je organizován Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje ve spolupráci z HZS MSK. Garantem soutěže je Rada poháru TFA ve spolupráci s krajskou odbornou radou represe.

Vedoucí rady poháru TFA: Ing. Tomáš Klos
Členové rada poháru TFA: Ing. Vojtěch Feher, Ing. Adam Ryš

Zařazené závody do soutěže v roce 2022

1. Kolo Ostravská věž *) 01. 05. 2022 HZS MSK
2. Kolo TFA Jablunkov 04. 06. 2022 SDH Jablunkov
3. Kolo TFA Guntramovice 06. 08. 2022 SDH Březová u Vítkova
4. Kolo TFA Hať 03. 09. 2022 SDH Hať
5. Kolo TFA Bohuslavice 10. 09. 2022 SDH Bohuslavice
*) Závod „Ostravská věž“ jen pokud se uskuteční. Doposud není rozhodnuto.

Podmínky účasti:
1. Účastníkem soutěže Poháru TFA se stává automaticky každý závodník, který bude soutěžit na jakémkoliv závodu, který je zařazen do seznamu závodů na jednotlivý rok.
2. Do bodování Poháru TFA budou zařazení jen členové sborů SH ČMS. 
3. V jednotlivých závodech mohou startovat závodnici, dle propozic vydaných pořadateli závodu.
4. Závodník soutěží na vlastní náklady.
5. Závodník podáním přihlášky zároveň stvrzuje podmínku zdravotní způsobilosti a splnění ostatních podmínek dle propozic závodu v Poháru TFA. Zdravotní způsobilost prokazuje svým podpisem na přihlášce do závodu.
6. Závodník mladší 18 let doloží písemný souhlas zákonného zástupce. Písemný souhlas bude předložen při registraci na jednotlivé závody  organizátorům závodů.
7. Pořadateli jednotlivých závodů zařazených do Poháru TFA jsou příslušná SDH.
8. Pořadatel zajistí, prezenční listinu všech účastníků příslušného kola a neprodleně po závodu jí dodá na Kancelář KSH MSK a radě poháru. Z prezenční listiny bude, zřejmé kdo je příslušník HZS nebo SH ČMS.
9. Jednotlivé závody budou mít vypsány své propozice před konáním závodu a na místě konání závodu, kde bude upřesněno, uvedeno vybavení závodníka, kategorie závodu, popis trati, organizační záležitosti, časový harmonogram, vyhodnocení závodu, další informace k průběhu závodu, atd. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu propozic (např. změna trati, …) před zahájením závodu.

Kategorie muži:
a) A – kategorie do 34 let /ročník narození 1988 a mladší/
b) B – kategorie nad 35 let /ročník narození 1987 a starší/
Kategorie ženy:
a) bez věkové kategorie.

O zařazení závodníka do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání soutěže.

Hodnocení Poháru TFA:
Pořadí závodníků se určí, dle pořadí na jednotlivých závodech součtem dosažených bodů viz. Tabulka:

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Body

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

Místo

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Body

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

 

Hodnoceny budou 4 nejlepší výkony závodníka ze všech 5 závodů. V případě 4 závodů budou hodnoceny 3 nejlepší výkony.
Každé další umístění v jednotlivých závodech rovná se 1 bod. 
Každá věková kategorie má své bodování.
V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek závodu v posledním kole.
Pořadatel závodu, do tří dnů po skončení závodu, zašle v elektronické podobě výsledky závodu a kopii prezenční listiny vedoucímu a členům rady poháru TFA.
Hodnocení Poháru TFA bude průběžně aktualizováno na www stánkách KSH MSK.

Z celkového vyhodnocení Poháru TFA vzejde složení reprezentace /muži, ženy/ za KSH MSK na MČR SH ČMS v TFA, které se uskuteční dne 1. října 2022 ve Štramberku. O konečném složení reprezentace TFA pro mistrovství ČR rozhodne VV KSH na svém zasedání.

Protest:
V případě podání protestu při jednotlivém závodu je potřeba tento protest podat před skončením závodu a vyhlášením výsledků. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Protest se podává písemně a kauce je 500 Kč /viz propozice závodu/. V případě uznání protestu se kauce navrací. Protest, který se týká průběhu jednotlivého závodu, bude řešit zástupce daného závodu. Protest, který se týká průběhu soutěže Poháru TFA – neshody v kategoriích, hodnocení, bodování, apod. musí být podán písemně následující den po závodě na radu poháru TFA.

Ceny:
Hodnoceny budou tři první místa v každé kategorii. Celkovým vítězem Poháru TFA se stává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů v obou kategoriích mužů. V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhoduje lepší umístění na posledním závodě poháru.
Celkový vítěz Poháru TFA vyhrává putovní pohár. Putovní pohár je majetkem Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a bude propůjčen celkovému vítězi soutěže na jednu sportovní sezónu. Slavnostní vyhlášení výsledků tří nejlepších v každé kategorii a vyhlášení celkového vítěze
poháru bude provedeno po ukončení posledního závodu soutěže.

Kontakt na Pohár TFA:
Vedoucí rady poháru TFA: Ing. Tomáš Klos, tel. 724 265 169; t.klos@seznam.cz
Členové rady poháru TFA:

Ing. Vojtěch Feher, tel. 724 153 129; vojtechfeher150@gmail.com
Ing. Adam Ryš tel. 602 777 691; adamrys@seznam.cz

Kontakt na pořadatele závodů SDH:
David Sadowski SDH Jablunkov tlf. 773 747 249; david.sadowski@hzsmsk.cz
David Řehulka SDH Březová u V. tlf. 773 759 908; rehulka.david@seznam.cz
Miroslav Svododa SDH Hať; tlf. 605 063 040; hasicihat@seznam.cz
Ing. Adam Ryš SDH Bohuslavice tlf. 602 777 691; adamrys@seznam.cz


Web KSH MSK: www.kshmsk.cz
Schváleno na jednání VV KSH dne 15. 2. 2022