Kancelář je nyní nově přestěhována na adresu : Hlavní 150/107 Opava

Pohár OORR 2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Opava a Město Opava

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

 O pohár okresní odborné rady represe

 

družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2022

Pořadatelem okresního kola v požárním sportu je SH ČMS – okresní sdružení hasičů Opava

 1. Soutěž se uskuteční vsobotu 28. května 2022 na stadiónu TJ Sokol Opava.
 2. Účast

Soutěže se zúčastní všechny ženské družstva okresu Opava.

 1. Organizační štáb

–       velitel soutěže

Ing. Ondřej Lasák

 

–       tajemník soutěže

Antonín Vysoudil

 

–       hlavní rozhodčí

Ing. Vojtěch Feher

 
 1. Všeobecná ustanovení
 2. Soutěžní družstva:
 • soutěžní družstvo se stává z max. 7 závodnic, které dosáhnou v roce 2022 15. let.
 • družstvo do 26 let je to družstvo, co má 4 členky do 26 let ke dni soutěže. Družstvo nad 26 let je to družstvo, ve kterém jsou 4 členky žen nad 26 let ke dni soutěže.
 • všichni členové družstva, musí mít trvalé bydliště v tomto okrese. Cizí státní příslušníci, řádní členové SH ČMS, musí mít trvalé bydliště v ČR a v tomto okrese. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné SHS
 1. Podání přihlášek

Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky (viz. https://prihlasky.dh.cz/default/index/index ) nejpozději do 23. května 2022 odborné radě represe:

 • e-mailem na adresu: info@osh-opava.cz a voorreprese@osh-opava.cz

V případě změn odevzdá vedoucí družstva opravenou přihlášku při prezenci. PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA JE NUTNOU PODMÍNKOU ÚČASTI SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA NA SOUTĚŽI.

 1. Prezence

Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:

 • členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného postupového kola s fotografií.

Bez neúplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.

Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího

 • a předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce ke kontrole příslušnosti k OSH

U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.

 1. Kontrola totožnosti

Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka, (bez předložení OP  nebude závodníkovi umožněn start).

 1. Stravování

Pro účastníky a pro diváky, během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.

 1. Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.

 1. Doprava

Vlastní na náklady vysílajícího SDH.

 1. Technická ustanovení

Soutěž bude provedena dle platných Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) včetně vydaných dodatků s těmito odchylkami doplněními (dále jen Směrnic):

 1. Při podání odvolání bude složena finanční částka (kauce) v  hotovosti ve výši:
 • 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu,

Protest se podává ústně, odvolaní písemně.

 1. Disciplína bude provedena na dráze:
 • s travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou (základna na tartanu);
  1. Disciplína požární útok bude probíhat jednokolově. Pro obě kategorie žen na vzdálenost 70 metrů.
  2. Družstvo nastoupí ke kontrole před  provedením disciplíny požární útok.
  3. Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu pokusu.
  4. Technické podmínky k disciplíně požární útok:
 • nástřikové terče
 • hadice „C“ s plošnou šíři 65 mm a hadice „B“ s plošnou šíří 100 mm,
 • lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle Směrnice
 • vlastní požární motorová stříkačka dle Směrnice
 • savice, sací koš a rozdělovač dle Směrnice.
  1. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí.
  2. K plnění všech disciplín musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky dle Směrnic
  3. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky, odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
  4. Kontrola technických parametrů soutěže bude namátkově prováděna před i po skončení soutěžních pokusů.
  5. Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném sportovní ustrojení.
   Rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS (červená trička ROZHODČÍ sebou), Organizační pracovníci (technická četa) PS II.
  6. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
  7. Vedoucí kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni vesty, kterou obdrží u prezence.

 

 1. Předpokládaný časový rozpis soutěže

14:30 – 14:55

hod.

příjezd družstev, prezence

15:00 – 18:00

hod.

zahájení požární útok

18:30

hod.

vyhodnocení soutěží

Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a počtu přihlášených družstev.

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

 

Ohodnocení:

 

Kategorie žen do 26 let:                                          Kategorie ženy nad 26 let:

 1. místo pohár + 2 000 Kč 1. místo pohár + 2 000 Kč
 2. místo pohár + 1 000 Kč 2. místo pohár + 1 000 Kč
 3. místo pohár + 500 Kč 3. místo pohár + 500 Kč

Všechny ceny jsou formou poukázky k vyzvednutí zboží.