Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Slezský pohár mladých hasičů v běhu na 60m s překážkami

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 

Krajské sdružení hasičů MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  a Okresní sdružení hasičů OPAVA 

Vyhlašuje VI. ročník seriálu soutěží mladých hasičů 

SLEZSKÝ POHÁR 2022 – SP 2022 V BĚHU NA 60 METRŮS PŘEKÁŽKAMI  

Seriál je určený pro závodníky – jednotlivce, mladé hasiče – kategorie starší žáci,  starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně. Soutěž je otevřená také pro zahraniční účastníky.  Soutěžní disciplínou je Běh na 60 metrů s překážkami. 

Provedení disciplíny se celý ročník SP 2022 řídí Směrnicí hry Plamen v platném znění. Závody zařazené do VI. ročníku Slezského poháru 2022 jsou: 

– Opava (Globus cup) 29. 5. 2022 

– Kravaře 2. 7. 2022 

– Bruntál (Zubatá žába) 13. 8. 2022 

– Borová 4. 9. 2022 

– Ostrava 11. 9. 2022 

Počet závodů, popř. termíny jednotlivých závodů zařazených do SP 2022, může  pořadatel v průběhu roku upravit.

Základní pravidla pro jednotlivé závody 

Každý závod zařazený do SP proběhne na dva pokusy a lepší z obou časů jednotlivých  závodníků se započítává do bodového systému SP 2022. 

Provedení soutěže bude vždy: trénink, 1. rozběh, 2. rozběh v jednotlivých kategoriích.  Pořadí kategorií: přípravka, mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně a starší žáci.  Přesný časový plán závodů, způsob a termín přihlášení závodníka do soutěže, případně  další podrobnosti jsou stanoveny v propozicích jednotlivých závodů vydaných pořadateli  příslušných závodů. 

Počet přihlášených závodníků nesmí být v žádné kategorii početně omezen. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní  informace naleznete v aktuální podobě na www.kshmsk.cz a www.osh-opava.cz. 

Mezi základní podmínky závodů patří: 

– možnost používání treter ve starší kategorii, 

– měření času elektronickou – certifikovanou časomírou, 

– přihlašování prostřednictvím pořadatelů jednotlivých závodů, 

– kvalifikovaní rozhodčí soutěží mládeže, rozhodčí disciplíny schválí OORM Opava – ve všech závodech seriálu musí závodník startovat za jedno SDH a v jedné soutěžní  kategorii, 

– v každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii do celkového hodnocení  SP 2022, 

Soutěžní věkové kategorie pro Slezský pohár 2022: 

– přípravka: do 6 let (2016, 2017, 2018) 

– mladší: do 11 let (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

– starší: do 15 let (2007, 2008, 2009, 2010) 

Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. Přihlašování do jednotlivých  závodů. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí členů SH ČMS. 

ÚPRAVA PRAVIDEL PRO KATEGORII PŘÍPRAVKA  

Kategorie přípravky není podmínkou pořádání jednotlivých soutěží a nebude  hodnocená v Slezském poháru 2022. 

– Kdykoli v roce ukončení příslušného ročníku hry Plamen nesmí soutěžící v kategorii  přípravka dovršit 7 let, 

– každé dítě v kategorii přípravka může na dráze doprovázet jeden vedoucí či jím určená  osoba,  

– příčné břevno s výplní – výška 0,70 m – závodník překoná příčné břevno, přičemž  vedoucí mu může pomoci, a to s ohledem na bezpečnost závodníka – je zakázáno, aby  vedoucí dítě přes břevno přenesl (závodník musí mít snahu příčné břevno sám  překonat), 

– kladina – výška 0,80 m – při překonání kladiny může vedoucí závodníka držet za ruku  a převést ho přes kladinu,  

– hadice – 

1. závodník má nachystané hadice i proudnici u rozdělovače a po doběhnutí  k rozdělovači je zapojí v libovolném pořadí, nebo  

2. závodník má hadice umístěné jako v mladší a starší kategorii a kladinu  překonává s němí a s proudnici, 

– je zakázáno, aby vedoucí, jakkoliv fyzicky pomáhal závodníkovi se zapojováním  hadic – může pouze slovně radit a je zakázáno, aby vedoucí táhl hadice společně se  závodníkem do cíle,  

– závodník musí cílem projít sám společně se zapojenou proudnicí (drženou  předepsaným způsobem), 

– je zakázáno, aby cílem prošel první vedoucí – s ohledem na bránu elektronické  časomíry by takovýto postup byl hodnocen jako neplatný pokus,  

– kategorie přípravka může použít pro děti cyklistické přilby. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ 

Termín přihlášení závodníka do soutěže je definován v samostatných propozicích  jednotlivých soutěží. Přihlášením a účastí závodníka na kterékoliv soutěži se závodník  automaticky stává i účastníkem SP 2022. 

Vedoucí kolektivu SDH, který přihlašuje závodníky do soutěže, stvrzuje, že veškeré  technické a věcné prostředky PO, které budou použity k plnění disciplíny Běh na 60 metrů s  překážkami, odpovídají Směrnici hry Plamen a že soutěžící splňují zdravotní způsobilost a  ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hry Plamen a svým podpisem na přihlášce dává  souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením  osobních dat na přihlášce, ve výsledkových listinách, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121  07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých  organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely  organizace a vyhodnocení soutěže. 

Přihlášení závodníka k závodu je potvrzeno až okamžikem zaplacení startovného v  místě závodu a to do doby uzavření startovní listiny dle časového harmonogramu příslušného  závodu. Pokud se i přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní  listiny závodu vyřazen. 

BODOVÁNÍ DO CELKOVÉHO POŘADÍ SP 2022 

V každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii a to tímto systémem: 

1. místo 40 bodů 16. místo 15 bodů 

2. místo 35 bodů 17. místo 14 bodů 

3. místo 32 bodů 18. místo 13 bodů 

4. místo 29 bodů 19. místo 12 bodů 

5. místo 27 bodů 20. místo 11 bodů 

6. místo 25 bodů 21. místo 10 bodů 

7. místo 24 bodů 22. místo 9 bodů 

8. místo 23 bodů 23. místo 8 bodů 

9. místo 22 bodů 24. místo 7 bodů 

10. místo 21 bodů 25. místo 6 bodů 

11. místo 20 bodů 26. místo 5 bodů 

12. místo 19 bodů 27. místo 4 bodů 

13. místo 18 bodů 28. místo 3 bodů 

14. místo 17 bodů 29. místo 2 bodů 

15. místo 16 bodů 30. místo 1 bodů 

Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální  konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem jednotlivých závodů. V případě umístění  více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet  bodů, určených pro toto místo.

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 

Bude provedeno v rámci posledního závodu SP 2022 – FINÁLE SP 2022. Z celkového  pořadí bude vyhlášeno a odměněno 10 nejlepších závodníků a nejlepší výkon ročníku z každé  kategorie. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí závodníků součet umístění v  jednotlivých závodech. Jako další hledisko se uplatňuje porovnání nejlepších výkonů  dosažených v SP 2022. Při neúčasti závodníka v některém ze závodů, se za tento závod  započítává do celkového součtu umístění místo, následující za posledním klasifikovaným  závodníkem v oficiální výsledkové listině. 

Slezský pohár bude vyhodnocen pouze, v případě že proběhnou minimálně tři závody  z naplánovaného kalendáře. V případě že proběhnou všechny kola, dle kalendáře, nebude se  do celkového hodnocení započítávat nejhorší výsledek. Pokud proběhnou pouze tři kola, budou se započítávat všechny tři výsledky soutěžícího. 

ZÁVĚR 

SP 2022 zajišťuje Krajská odborná rada mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů. 

Kontakt na pořadatele a organizátory SP 2022: 

Slezský pohár: Pretsch Adam AdamPretsch@seznam.cz mobil: 734 581 939 

Opava Durlák Jan durlakjan@gmail.com mobil: 773 756 839 Kravaře Peterek Jan h.peterek@seznam.cz mobil: 603 799 668 Bruntál Skotnica Karel karelskotnice@gmail.com mobil: 775 606 353 Borová Langer Ondřej ondra.langer@seznam.cz mobil: 604 336 402 Ostrava Svobodová Lucie lucilasvobodova@seznam.cz mobil: 605 155 370 

Výsledky a fotky pořízené oficiálním dokumentaristou budou dále zveřejněné na FB / Slezský  pohár 60m.