Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Usnesení Okresního shromáždění představitelů SDH 2019

Usnesení Okresního shromáždění představitelů SDH

(dále jen OSPSDH) konaného dne 23. 3. 2019 v kulturním domě v Bohuslavicích

OSP SDH okresu Opava

I. Bere na vědomí:

1) Informace o valných hromadách (VH) 23 rok 2018 a hlazeních o činnosti za rok 2018

2) Informace o 23. okresním svatofloriánském setkáni v roce 2019 v Dolních Životicích

3) Informace o akcích „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ a „Květinový den 2019″

II. Schvaluje:

1) Program jednání

2) Zprávy o činnosti OSH v uplynulém období přednesené starostou OSH a vedoucími jednotlivých odborných rad

3) Závěrečný účet hospodařeni v roce 2018 vč. zprávy o hospodaření OSH v roce 2018

4) Zprávu OKRR za rok 2018

5) Plán hlavních akcí v roce 2019

6) Rozpočet OSH na rok 2019

7) Poskytnout příspěvek organizátorům obvodových kol hry Plamen

8) Zhotovení publikace „Okresní hasičské prapory a zástavy“

III. Pověřuje:

1) VV OSH potřebnou úpravou rozpočtu v průběhu roku

IV. Svolává:

1) Shromáždění delegátů SDH na březen 2020

V. Ukládá:

Jednotlivým SDH:

1} Zapojit se do akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ a v co největší míre tuto akci propagovat mezi členy i občany. Splnit pokyny, které jsou k této akci dané (viz informační leták o akci).

2) Věnovat pozornost internetovým stránkám OSH www.osh-opava.cz které jsou informačním servisem pro všechny naše funkcionáře a členy. (Návrhy na zlepšeni podávat na OSH.)

3) Průběžně seznamovat funkcionáře a členy sboru s platnými dokumenty SH CMS (Stanovy, Stejnokrojový předpis. Statut o udělování vyznamenání aj.) a dodržovat je.

4) Při předkládání návrhů na vyznamenání důsledně dodržovat zásady Statutu o vyznamenáni a pokyny W OSH (dodržování postoupnosti (vč. ČU okrsku) a min. časového rozpětí, dostatečné zdůvodněni, uhrazeni manipulačního poplatku aj.)

5) Zajistit, aby alespoň jeden funkcionář sboru byl dostupný emailovou poštou.

6) Zajistit, aby evidence členů SDH a OSH byla úplná a v souladu s platnými požadavky. Dle pokynů OSH doplnit údaje v Centrální evidenci členů.

7) Včas hlásit na OSH změny v členské evidenci, zvláště úmrtí členů. Zajistit, aby všichni řádní členové sboru měli platné členské průkazy.

8) Předkládat na OSH dokumenty úplné a čitelné, ověřené razítkem sboru a podpisem starosty. Dodržovat termíny pro jejich podáni.

9) Vést členy sboru k tomu, aby si své vědomosti a dovednosti ověřili zkouškami pro získání odznaků odbornosti (především Hasič, Preventista, Strojník, Velitel apod.).

10) Propagovat soutěž POODM s cílem co největšího zapojeni žáků MS, ZŠ, SŠ i členů kolektivů mladých hasičů Propozice soutěže každoročně zveřejňovat na webových stránkách OSH.

11) Dle možností se zapojit do akce Květinový den 2019

12) Vytipovat zájemce pro školeni funkcionářů SDH (starosty, náměstky starosty a revizory).

13) Doručit do konce května na OSH, vyplněné a podepsané formuláře „Přehled o majetku a závazcích“, které budou hromadně odeslány ke zveřejnění Městskému soudu v Praze.

14) Odvod členských příspěvků za členy SDH na rok 2020 provést nejpozději do 29. února 2020 na OSH Opava.

15) Hlášení SDH za rok 2019 odevzdat do 15. 1. 2020 na OSH Opava.

16) Zajistit účast delegace SDH na 23. okresním Svatofloriánském setkání hasičů a hasičských zástav konaném 11. května 2019 v Dolních Životicích.

Okrskům:

1) Průběžné projednávat se sbory okrsků stav plnění úkolů z OSP SDH.

2) Dle pokynů OSH zorganizovat okrsková kola soutěže v PS, a to v souladu se Směrnicí hasičských soutěži SH CMS a podat informace o této činnosti OSH.

3) Zorganizovat okrsková kola hry Plamen s dodržením platných pravidel a podat informace o této činnosti OSH.

4) Působit na SDH sdružené v okrsku, aby řádně a včas plnily všechny úkoly vůči OSH.

5) Dle uvážení zorganizovat v rámci okrsků podzimní část odborné přípravy dle pokynů OORR a výsledky zaslat na OSH.

6) Organizovat setkání seniorů okrsků starších 65 let.

7) Aktivně spolupracovat s OORM, OORR, OORP a 00, OORVz a sekcí rozhodčích.

8)  Podílet se, na výzvu OSH, na spolupořádán! Okresního kola v PS.

9) Předložit do 10. 1. 2020 na OSH originál peněžního deníku, účetních dokladů a inventury majetku, vše řádné podepsáno a ověřeno revizorem.

Výkonnému výboru OSH:

1) Ve spolupráci s OORR podílet se na organizaci OK v PS, Superpohár starosty OSH Opava v rámci platných pravidel a soutěže žen o Pohár OORR.

2) Ve spolupráci s OORM podílet se na organizaci OK hry Plamen a Dorostu, soutěže „O Pohár starosty OSH“, Globus Cupu Opava a Krajského festivalu přípravek.

3) Informovat širokou veřejnost okresu o akci „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, „Květinový den“ a POODM.

4) Podporovat spolupráci s HZS MSK ÚO Opava.

5) Zveřejňovat na webových stránkách OSH všechny potřebné a důležité informace nutné pro zajištění činnosti SDH v okrese.

6) Reagovat na případné návrhy vedoucí ke zlepšení přehledu internetových stránek OSH a dle možností je realizovat.

7) Projednat diskusní vystoupení na OSP SDH a zaujmout k nim příslušné stanovisko, případné přijmout potřebná opatřeni.

8) Ve spolupráci s odbornou radou represe a mládeže přizvat na soutěže pořádané OSH družební družstva ze zahraničí (Slovenska, Polska).

9) Upřesnit datum a místo konání shromáždění delegátů SDH v roce 2020

Okresní kontrolní a revizní radě:

1) Provést ve vybraných SDH a okrscích revizi s cílem ověřit plnění hospodaření s prostředky, které jim poskytuje OSH.

Usnesení předkládá návrhová komise zvolená Okresním shromážděním představitelů SDH dne 23. 3. 2019.

Ve složení Patrik Národa, Ing. Jaroslav Smolka, Jiří Čech, Vojtěch Seidler