Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Usnesení Okresního shromáždění představitelů SDH 2021

(dále jen OSP SDH)

konaného dne 26. 6. 2021 v kulturním domě ve Stěbořice

OSP SDH okresu Opava

 I. Bere na vědomí:

1)   Informace o valných hromadách (VH) za rok 2020 a hlášeních o činnosti za rok 2020

2)   Informace o 24. okresním svatofloriánském setkání v roce 2021 v Píšti

3)   Informace o akcích „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ 

II. Schvaluje:

1)      Program jednání (schváleno samostatným hlasováním).

2)      Zprávy o činnosti OSH v uplynulém období přednesené starostou OSH a vedoucími jednotlivých odborných rad.

3)      Závěrečný účet hospodaření v roce 2020 vč. zprávy o hospodaření OSH v roce 2020.

4)      Zprávu OKRR za rok 2020.

5)      Rozpočet OSH na rok 2021.

6)      Plán hlavních akcí v roce 2021.

7)      Návrh kandidátů na SP OSH konaného ve Vendryni 24. 9. 2021.

8)      Poskytnout příspěvek organizátorům obvodových kol hry Plamen ve výši 100,- Kč/družstvo.

9)      Poskytnout příspěvek organizátorům setkání seniorů ve výši 60,- Kč/osobu. 

III. Pověřuje:

1)   VV OSH potřebnou úpravou rozpočtu v průběhu roku 

IV. Svolává:

1)      Shromáždění představitelů SDH na březen 2022 

V. Ukládá:

Jednotlivým SDH:

1)      Aktivně se zapojit se do akcí pořádaných či podporovaných Okresním sdružením hasičů Opava. V co největší míře tyto akce podporovat a propagovat jak mezi členy tak také mezi občany.

2)      Průběžně seznamovat funkcionáře a členy sboru s platnými dokumenty SH ČMS (Stanovy, Stejnokrojový předpis, Statut o udělování vyznamenání aj.) a dodržovat je.

3)      Při předkládání návrhů na vyznamenání důsledně dodržovat zásady Statutu o vyznamenání a pokyny VV OSH (dodržování postoupnosti (vč. ČU okrsku) a min. časového rozpětí, dbát na dostatečné a patřičné zdůvodnění, na úhlednost, upravenost a čitelnost návrhu aj.).

4)      Zajistit, aby evidence členů SDH a OSH byla úplná a v souladu s platnými požadavky. Dle pokynů OSH doplnit údaje v Centrální evidenci členů.

5)      Včas hlásit na OSH změny v členské evidenci, zvláště úmrtí členů. Zajistit, aby všichni řádní členové sboru měli platné členské průkazy.

6)      Dbát na aktuálnost údajů v Rejstříku sportu. A o veškerých změnách provedených v rejstříku neprodleně informovat OSH.

7)      Předkládat na OSH dokumenty úplné, čitelné, ověřené razítkem sboru a podpisem starosty. Dodržovat termíny pro jejich podání.

8)      Vést členy sboru k tomu, aby si své vědomosti a dovednosti ověřili zkouškami pro získání odznaků odborností (především Hasič, Preventista, Strojník, Velitel apod.).

9)      Vytipovat zájemce pro školení funkcionářů SDH (starosty, náměstky starosty a revizory).

10)  Doručit do konce května na OSH, vyplněné a podepsané formuláře „Přehled o majetku a závazcích“, které budou hromadně odeslány ke zveřejnění Městskému soudu v Praze.

11)  Odvod členských příspěvků za členy SDH na rok 2021 provést nejpozději do 28. února 2021 na OSH Opava.

12)  Hlášení SDH za rok 2020, registrační list kolektivu MH a sportovního oddílu na rok 2021 odevzdat do 15. 1. 2021 na OSH Opava.

13)  Zajistit účast delegace SDH na 24. okresním Svatofloriánském setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava konaném 8. května 2021 v Píšti. 

Okrskům:

1)      Průběžně projednávat se sbory okrsků stav plnění úkolů z OSP SDH.

2)      Dle pokynů OSH zorganizovat okrsková kola soutěže v PS, a to v souladu se Směrnicí hasičských soutěží SH ČMS a podat informace o této činnosti OSH.

3)      Zorganizovat okrsková kola hry Plamen s dodržením platných pravidel a podat informace o této činnosti OSH.

4)      Působit na SDH sdružené v okrsku, aby řádně a včas plnily všechny úkoly vůči OSH.

5)      Dle uvážení zorganizovat v rámci okrsků podzimní část odborné přípravy dle pokynů OORR a výsledky zaslat na OSH.

6)      Organizovat setkání seniorů okrsků starších 65let.

7)      Aktivně spolupracovat s OORM, OORR, OORP a OO, OORVz a sekcí rozhodčích.

8)      Předložit do 10. 1. 2021 na OSH originál peněžního deníku, účetních dokladů a inventury majetku, vše řádně podepsáno a ověřeno revizorem. 

Výkonnému výboru OSH:

1)      Projednat diskusní vystoupení na OSP SDH a zaujmout k nim příslušné stanovisko, případně přijmout potřebná opatření.

2)      Ve spolupráci s OORR podílet se na organizaci OK v PS, Superpohár starosty OSH Opava v rámci platných pravidel a soutěže žen o Pohár OORR.

3)     Ve spolupráci s OORM podílet se na organizaci OK hry Plamen a Dorostu, soutěže „O Pohár starosty OSH“ a Globus Cupu Opava.

4)      Informovat širokou veřejnost okresu o akci „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, „Květinový den“ a POODM.

5)      Podporovat spolupráci s HZS MSK ÚO Opava.

6)      Zveřejňovat na webových stránkách OSH všechny potřebné a důležité informace nutné pro zajištění činnosti SDH v okrese.

7)      Reagovat na případné návrhy vedoucí ke zlepšení přehledu internetových stránek OSH a dle možností je realizovat.

8)      Ve spolupráci s odbornou radou represe a mládeže přizvat na soutěže pořádané OSH družební družstva ze zahraničí (Slovenska, Polska).

9)      Zabezpečit vydání fotopřílohy k druhé části publikace „Historie hasičského hnutí na Opavsku“.

10)  Věnovat pozornost družstvům CTIF OSH Opava a podporovat jejich činnost.

11)  Upřesnit datum a místo konání shromáždění představitelů SDH v roce 2022. 

Okresní kontrolní a revizní radě:

1)   Provést ve vybraných SDH a okrscích revizi s cílem ověřit plnění hospodaření s prostředky, které jim poskytuje OSH.

2)   Prověřit, jak jednotlivá SDH plní usnesení Okresního shromáždění delegátů a Okresních shromáždění představitelů SDH (vč. vedení interní evidence členů, platných členských průkazů a odvodu členských příspěvků).               

Usnesení předkládá návrhová komise zvolená Okresním shromážděním představitelů SDH           dne 26. 6. 2021.