Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Usnesení Okresního shromáždění představitelů SDH 2018

Usnesení

Okresního shromáždění představitelů SDH (dále jen OS P SDH)

konaného 24. 3. 2018 v kulturním domě Melči OS P SDH okresu Opava

 

I. Bere na vědomí:

1) Informace o hospodařeni OSH v roce 2017

2) Informace o okresním svatofloriánském setkáni v roce 2018 (Hlučín)

3) Informaci o akcích Daruj krev s hasiči a Květinový den 2018

II. Schvaluje;

1) Program jednáni (schváleno samostatným hlasováním)

2) Zprávy o činnosti OSH v uplynulém období přednesené starostou OSH a vedoucími odborných rad

3) Závěrečný účet hospodaření v roce 2017, vč. zprávy o hospodaření OSH v roce 2017

4) Zprávu OKRR

5) Rozpočet na rok 2018

6) Plán hlavních akcí v roce 2018

7) Poskytnout příspěvek organizátorům obvodových kol MH (Plamen)

8)  Titul – čestný náměstek OSH bratru Aloisi Bartkovskému (SDH Loděnice)

III. Pověru je \ \

1) OSH potřebnou úpravou rozpočtu v průběhu roku 2018

IV. Ukládá

SDH:

1) Zapojit se do akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ konanou v měsíci květen a v co největší míře tuto akci propagovat mezi členy i občany. Splnit pokyny, které jsou k této akci dané (viz informační leták o akci).

2) Věnovat pozornost internetovým stránkám OSH www.osh-opava.cz             které jsou informačním servisem pro všechny naše funkcionáře a členy. (Návrhy na jejich zlepšení podávat na OSH.)

3) Průběžné seznamovat funkcionáře a členy sboru s platnými dokumenty SH CMS a dodržovat je

4) Při předkládání návrhů na vyznamenání důsledně dodržovat zásady Statutu a pokyny W OSH (dodržování postoupnosti a min. časového rozpětí, dostatečné zdůvodnění, uhrazení manipulačního poplatku aj.

5) Zajistit, aby alespoň jeden funkcionář sboru byl dostupný e-mailovou poštou

6) Zajistit, aby evidence členů SDH a OSH byla úplná a v souladu s platnými požadavky.

7) Vést členy sboru k tomu, aby si vědomosti a dovednosti ověřili zkouškami pro získání odznaku odbornosti (především Hasič, Preventista, Strojník, Velitel a dalších)

8) Propagovat soutěž POOD a mládeže s cílem co největšího zapojení žáků MS, ZŠ, SŠ i členů kolektivů Mladých hasičů – blíže viz Propozice soutěže každoročně zveřejňované na web. stránkách OSH.

9) Dle možností se zapojit do akce Květinový den 2017 blíže viz informace v přiloženém letáku a na web. stránkách OSH.

10) Dle svých možností podpořit 8. okresní hasičský ples v roce 2019

f

11) Vytipovat zájemce pro školení Funkcionářů SDH (starosty, náměstky starosty a revizorů)

12) Doručit do konce května na OSH, vyplněný a podepsaný formulář „ Přehled o majetku a závazcích“, které budou hromadné odeslané ke zveřejnění Městskému soudu v Praze.

13) Odvod členských příspěvku r. 2019 za členy SDH do 15. února 2019 na OSH Opava.

14) Účast delegace SDH na celo okresních oslavách Svatého Floriána konaného dne 12. 5. 2018 v Hlučíně.

 

Okrskům:

1) Průběžně projednávat se sbory okrsků stav v plnění úkolů z OS P SDH

2) Dle pokynu OSH zorganizovat okrsková kola soutěže PS v souladu se Směrnicí hasičských soutěží SH CMS a podat informace o této činnosti OSH

3) Zorganizovat obvodová kola soutěži MH s dodržením platných pravidel a podat informace o této činnosti OSH.

4) Působit na SDH sdružené v okrsku, aby rádné a včas plnily všechny úkoly vůči OSH.

5) Doporučuje zorganizovat podzimní část odborné přípravy v rámci okrsku dle pokynů OORR a výsledky zaslat na OSH.

6) Organizovat setkání seniorů okrsku starších 65 let. (Dle možnosti okrsku)

7) Aktivně spolupracovat s OORM, OORR, OORP. OORVz a sekci rozhodčích

8) Spolupořádat s OSH (okrsky 1,2 a 3 – technická četa) okresní kolo v PS 2018

9) Alespoň jeden funkcionář okrsku se zúčastni významných akcí pořádaných OSH Opava

10) Do 10. 1. 2019 předložit na OSH originál peněžního deníku a účetních dokladů a inventury majetku, vše řádně podepsáno a ověřeno revizorem

Výkonnému výboru OSH:

1) Spoluorganizovat akce pořádané OORM a OORR

2) Informovat širokou veřejnost okresu o akci „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, (viz. Příloha v obálce)

3) Spolupracovat s ÚO Opava HZS MSK.

4) Zveřejňovat na internetových stránkách OSH všechny důležité informace potřebné pro zajištění činnosti SDH v okrese.

5) Reagovat na případné návrhy vedoucí ke zlepšení přehledu internetových stránek OSH a dle možností je realizovat.

6) Projednat diskusní vystoupení na OS P SDH a zaujmout k nim příslušné stanovisko, případné přijmout potřebná opatření.

7) Doporučuje ve spolupráci s odbornou radou represe a mládeže připozvat na soutěže pořádané OSH družební družstva ze zahraničí (Slovenska, Polska).

Okresní kontrolní a revizní radě:

l) Provést ve vybraných SDH a okrscích revizi s cílem ověřit plnění hospodaření

Usnesení bylo schváleno OS P SDH dne 24. 3. 2018 Ve složení: Patrik Národa

Jiří Čech

Ing. Jaroslav Smolka