Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Usnesení Shromáždění představitelů sborů 18.3.2023

Usnesení Shromáždění představitelů sborů (dále jen SP sborů) 

konaného dne 18. 3. 2023 v kulturním domě v Bolaticích

SP sborů okresu Opava

I. Bere na vědomí;
1) Informace o valných hromadách (VH) za rok 2022 a hlášeních o činnosti za rok 2022
2) Informace o 26. okresním svatofloriánském setkání v roce 2023 ve Štěpánkovicích
3) Informace o akcích „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ a „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.

II. Schvaluje;
1) Program jednání (schváleno samostatným hlasováním).
2) Zprávy o činnosti OSH v uplynulém období přednesené starostou OSH a vedoucími jednotlivých odborných rad.
3) Závěrečný účet hospodaření v roce 2022 vč. zprávy o hospodaření OSH v roce 2022.
4) Zprávu OKRR za rok 2022.
5) Rozpočet OSH Opava na rok 2023.
6) Plán hlavních akcí v roce 2023.
7) Statut okrsků a Dodatek statutu okrsků (schváleno samostatným hlasováním).
8) Návrh kandidátů na SP OSH konaného dne 21. 4. 2023 v Ostravě – Petřkovicích.

III. Pověřuje;
1) VV OSH potřebnou úpravou rozpočtu v průběhu roku

IV. Ukládá:

Jednotlivým SDH:
1) Odvést v řádném termínu (do 28. 2. příslušného roku), základní a dodatečnou část příspěvku na činnost SH CMS (150 Kč za člena) na OSH Opava.
2) Předkládat na OSH dokumenty úplné, čitelné, ověřené razítkem sboru a podpisem starosty. Dodržovat termíny pro odevzdání jednotlivých dokumentů.
3) Průběžně seznamovat funkcionáře a členy sboru s platnými dokumenty SH CMS (Stanovy, Stejnokrojový předpis, Statut o udělování vyznamenání aj.) a dodržovat je.
4) Při předkládání návrhů na vyznamenání důsledně dodržovat zásady Statutu o vyznamenání a pokyny VV OSH (dodržování postoupnosti a časového rozpětí, dbát na dostatečné a patřičné zdůvodnění, návrhy vyplňovat již pouze v CE).
5) Dbát na aktuálnost údajů v Rejstříku sportu. A o veškerých změnách provedených v rejstříku neprodleně informovat OSH.
6) Zajistit účast delegace SDH na 26. okresním svatofloriánském setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava konaném 13. května 2023 ve Štěpánkovicích.

Okrskům:
1) Průběžně projednávat se sbory okrsků stav plnění úkolů z SP sborů.
2) Působit na SDH sdružené v okrsku, aby řádně a včas plnily všechny úkoly vůči OSH.

3) Dle pokynů OORR zorganizovat okrsková resp. obvodová kola soutěže v PS, a to v souladu se Směrnicí hasičských soutěží SH CMS a podat informace o této činnosti OSH.
4) Dle pokynů OORM zorganizovat okrsková resp. obvodová kola hry Plamen, a to v souladu platnými pravidly hry Plamen a podat informace o této činnosti OSH.
5) Dle u váže ní zorganizovat v rámci okrsků podzimní část odborné přípravy dle pokynů OORR a výsledky zaslat na OSH.
6) Aktivně spolupracovat s odbornými radami při OSH Opava.

Výkonnému výboru OSH:
1) Projednat diskusní vystoupení na OSP SDH a zaujmout k nim příslušné stanovisko, případně přijmout potřebná opatření.
2) Řídit se schváleným plánem hlavních akcí, aktualizovat jej a upravovat dle aktuální situace.
3) Svolat shromáždění představitelů sborů v roce 2024.

Okresní kontrolní a revizní radě:
1) Provést ve vybraných SDH a okrscích revizi s cílem ověřit plnění hospodaření s prostředky, které jim poskytuje OSH.
2) Prověřit, jak jednotlivá SDH plní usnesení Shromáždění delegátů sborů a Shromáždění představitelů sborů (vč. vedení interní evidence členů, platných členských průkazů a odvodu členských příspěvků).

Usnesení předkládá návrhová komise zvolená Shromážděním představitelů sborů dne 18. 3. 2023 ve složení: Ing. Jan Durlák, Emil Pospiech, Jiří Mareth

SP sborů 18. 3. 2023 v kulturním domě v Bolaticích