Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Usnesení Okresního shromáždění delegátů SDH 2020

Usnesení Okresního shromáždění delegátů SDH

(dále jen OSD SDH) konaného dne 19. 9. 2020 v kulturním domě ve Stěbořicích

OSD SDH okresu Opava

 

I. Bere na vědomí:

1) Informace o výročních valných hromadách (WH) za rok 2019 a hlášeních o činnosti za rok 2019.

2) Informace o hospodaření OSH Opava v roce 2019.

3) Informace o akcích Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2019 a 2020″ a Květinový den 2020″.

4) Zprávy volební komise o výsledku volby W OSH, starosty a I. náměstka starosty.

5) Zprávy volební komise o výsledku volby OKRR a jeho předsedy.

6) Zprávu volební komise o výsledku volby delegátů na SD OSH a VI. sjezd SH CMS.

7) Návrh složeni jednotlivých odborných rad OSH.

8) Ustavení do funkce vedoucího okresního Aktivu Zasloužilých hasičů pana Vojtěcha Seidlera.

 

II. Schvaluje:

1) Program jednání. (schváleno samostatným hlasováním)

2) Zprávy o činnosti OSH v uplynulém období přednesené starostou OSH a vedoucími jednotlivých odborných rad.

3) Závěrečný účet hospodaření v roce 2019 vč. zprávy o hospodaření OSH v roce 2019.

4) Zprávu OKRR za rok 2019.

5) Rozpočet OSH na rok 2020.

6) Plán hlavních akci v roce 2020 s výhledem na rok 2021 a hlavní směry činnosti na období 2020 až 2025.

7) Poskytnout příspěvek organizátorům obvodových kol hry Plamen.

8) Návrh kandidátů do funkcí ve vyšších orgánech SH CMS.

9) Doporučení delegátům VI. sjezdu, podpořit volbu Ing. Moniky Němečkové do funkce starostky SH CMS, Bc. Richarda Dudka, DiS. do funkce náměstka starosty SH CMS, Ing. Jana Bochňáka do funkce předsedy ÚKRR a ostatních kandidátů do orgánů SH CMS nominovaných na KSD OSH.

III Volí:

1) Starostu OSH Opava Romana Krusberského

2) 1. náměstka starosty Aleše Černohorského

3) členy W OSH             viz zpráva volební komise

4) Předsedu OKRR         Ing. Zdeňka Slípka

5) členy OKRR                 – viz zpráva volební komise

6) Delegáty na SD OSH a VI. sjezd SH CMS viz zpráva volební komise

 

IV. Pověřuje:

1) VV OSH potřebnou úpravou rozpočtu v průběhu roku.

V. Ukládá:

 

Jednotlivým SDH:

1) Aktivně se zapojit se do akcí pořádaných či podporovaných Okresním sdružením hasičů Opava. V co největší míře tyto akce podporovat a propagovat jak mezi členy tak také mezi občany.

2)   Průběžně  seznamovat  funkcionáře   a   členy sboru platnými dokumenty SH ČMS (Stanovy, Stejnokrojový předpis, Statut o udělování vyznamenání aj.) a dodržovat je.

3) Při předkládání návrhů na vyznamenání důsledně dodržovat zásady Statutu o vyznamenání a pokyny W OSH (dodržování postoupnosti (vč. ČU okrsku) a min. časového rozpětí, dbát na dostatečné a patřičné zdůvodnění, na úhlednost, upravenost a čitelnost návrhu aj.}.

4) Zajistit, aby evidence členů SDH a OSH byla úplná a v souladu s platnými požadavky. Dle pokynů OSH doplnit údaje v Centrální evidenci členů.

5) Včas hlásit na OSH změny v členské evidenci, zvláště úmrtí členů. Zajistit, aby všichni řádní členové sboru měli platné členské průkazy.

6) Dbát na aktuálnost údajů v Rejstříku sportu. A o veškerých změnách provedených v rejstříku neprodlené informovat OSH.

7) Předkládat na OSH dokumenty úplné, čitelné, ověřené razítkem sboru a podpisem starosty. Dodržovat termíny pro jejich podání.

8) Vést členy sboru k tomu, aby si své vědomosti a dovednosti ověřili zkouškami pro získáni odznaků odbornosti (především Hasič, Preventista, Strojník, Velitel apod.).

9) Vytipovat zájemce pro školení funkcionářů SDH (starosty, náměstky starosty a revizory).

10) Doručit do konce května na OSH, vyplněné a podepsané formuláře Přehled o majetku a závazcích“, které budou hromadné odeslány ke zveřejnění Městskému soudu v Praze.

11) Odvod Členských příspěvků za členy SDH na rok 2021 provést nejpozději do 28. února 2021 na OSH Opava.

12) Hlášení SDH za rok 2020, registrační list kolektivu MH a sportovního oddílu na rok 2021 odevzdat do 15. 1. 2021 na OSH Opava.

13) Zajistit účast delegace SDH na 24. okresním Svatofloriánském setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava konaném 8. května 2021 v Pišti.

 

Okrskům:

1) Průběžně projednávat se sbory okrsků stav plnění úkolů z OSD SDH.

2) Dle pokynů OSH zorganizovat okrsková kola soutěže v PS, a to v souladu se Směrnicí hasičských soutěží SH CMS a podat informace o této činnosti OSH.

3) Zorganizovat okrsková kola hry Plamen s dodržením platných pravidel a podat informace o této činnosti OSH.

4) Působit na SDH sdružené v okrsku, aby řádné a včas plnily všechny úkoly vůči OSH.

5) Dle uvážení zorganizovat v rámci okrsků podzimní část odborné přípravy dle pokynů OORR a výsledky zaslat na OSH.

6) Organizovat setkání seniorů okrsků starších 65let.

7) Aktivně spolupracovat s OORM, OORR, OORP a 00, OORVz a sekcí rozhodčích.

8) Podílet se, na výzvu OSH, na spolupořádání okresního kola v PS.

9) Předložit do 10. 1. 2021 na OSH originál peněžního deníku, účetních dokladů a inventury majetku, vše řádné podepsáno a ověřeno revizorem.

Výkonnému výboru OSH:

1) Projednat diskusní vystoupení na OSD SDH a zaujmout k nim příslušné stanovisko, případně přijmout potřebná opatření.

2) Ve spolupráci s OORR podílet se na organizaci OK v PS, Superpohár starosty OSH Opava v rámci platných pravidel a soutěže žen o Pohár OORR.

3) Ve spolupráci sOORM podílet se na organizaci OK hry Plamen a Dorostu, soutěže O Pohár starosty OSH“, Globus Cupu Opava a festivalu přípravek.

4) Informovat širokou veřejnost okresu o akci Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, Květinový den“ a POODM.

5) Podporovat spolupráci s HZS MSK ÚO Opava.

6) Zveřejňovat na webových stránkách OSH všechny potřebné a důležité informace nutné pro zajištění činnosti SDH v okrese.

7] Reagovat na případné návrhy vedoucí ke zlepšení přehledu internetových stránek OSH a dle možností je realizovat.

8) Ve spolupráci s odbornou radou represe a mládeže přizvat na soutěže pořádané OSH družební družstva ze zahraničí (Slovenska, Polska).

9) Zabezpečit vydání fotopřílohy k druhé části publikace Historie hasičského hnutí na Opavsku“.

10) Věnovat pozornost družstvu CTIF OSH Opava a podporovat jejich činnost.

Okresní kontrolní a revizní radě:

1) Provést ve vybraných SDH a okrscích revizi s cílem ověřit plnění hospodaření s prostředky, které jim poskytuje OSH.

2) Prověřit, jak jednotlivá SDH plní usnesení Okresního shromáždění delegátů a Okresních shromáždění představitelů SDH (vč. vedení interní evidence členů, platných členských průkazů a odvodu členských

Usnesení předkládá návrhová komise zvolená Okresním shromážděním delegátů SDH dne 19. 9. 2020