Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Výcvikový rok JSDH 2024

 Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 4/2021, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2024 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků. 

 

Poř. číslo

Název tématu

H

 

Osoba pověřená S

Osoba pověřená T-CH

Stroj.

VJ, VD

1

Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru

A

  

A

A

2

Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při předávání informací

A

  

A

A

3

Bojový řád jednotek PO – metodický list – 3 / N Nebezpečí intoxikace

A

 

A

 

A

4

Minimalizace kontamiance nebezpečnými látkami v rámci operačního a organizačního řízení (BOZP, adekvátní použití OOP a dekontaminace)

A

 

A

 

A

5

Konspekty odborné přípravy – konspekt 2-02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou látkou

A

 

A

 

A

6

Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce PO podle návodů k obsluze

A

 

A

 

A

7

Vymezení obecných pojmů ve speciálních službách dle Čl. 14 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku

A

 

A

 

A

8

Provádění kontrol prostředků dle Přílohy č. 3/T Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku

A

 

A

 

A

9

Rádiová komunikace při školení a výcviku (JPO vybavená ARS nebo DRS)

A

A

A

A

A

10 

Rádiová komunikace v operačním řzení (JPO vybavená ARS nebo DRS)

A

A

A

A

A

11

Bojový řád jednotek PO – metodický list – 1 / Ob Činnost jednotek při povodních

A

   

A

12

Bojový řád jednotek PO – metodický list – 2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby

A

   

A

13

Bojový řád jednotek PO – metodický list – 3 / Ob Varování obyvatelstva

A

   

A

14

Bojový řád jednotek PO – metodický list – 4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem

A

   

A

15

Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva

A

   

A

16

Seznámení s riziky na území obce a připravenými opatřeními

A

   

A

17

Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ

 

A

A

A

A

18

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu

A

 

A

A

A

19

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

A

   

A

20

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí

A

   

A

21

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 21 / N Nebezpečí na železnici

A

   

A

Poř. číslo

Název tématu

H

 

Osoba pověřená S

Osoba pověřená T-CH

Stroj.

VJ, VD

22

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů

A

   

A

23

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 21 / P Lesní požáry

A

   

A

24

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 22 / P Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí

A

   

A

25

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 26 / P Požáry skládek tuhých odpadů

A

   

A

26

Bojový řád jednotek PO II – metodický list –  28 / P Požáry zemědělských objektů

A

   

A

27

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech

A

   

A

28

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva

A

   

A

29

Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov

A

   

A

30

Bojový řád jednotek PO II – metodický list –  6 / L Dekontaminace, dekontaminační prostor

A

   

A

31

Bojový řád jednotek PO II – metodický list –  6 / L Mráz

A

   

A

32

Práce s proudnicí při požárech v uzavženém prostoru

A

   

A

33

Konspekty odborné přípravy – konspekt 2-08 Hašení komínových požárů

A

   

A

34

Bojový řád jednotek PO II – metodický list  7/Ř Organizace místa zásahu

A

   

A

35

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti sloupů VVN, troleje pod napětím apod.)

A

A

 

A

 

36

Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO

 

A

 

A

 

37

Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

A

A

 

A

A

38

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy

A

A

 

A

A

39

Jízda za ztížených meteorologických podmínek

A

A

 

A

A

40

Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

 

A

 

A

 

41

Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

A

A

 

A

A

42

Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru

   

A

 
       

Poznámky a vysvětlivky:

 

Dokumenty pro odbornou přípravu jsou zveřejněny na stránkách MV-GŘ HZS ČR na internetové adrese http://www.hzscr.cz/ a http://www.hasici-vzdelavani.cz/

A – provádění tématu, VJ – velitel jednotky, VD – velitel družstva, H – hasič, S – osoba pověřená strojní službou, Stroj. – strojník, TS a CHS – osoba pověřená technickou a chemickou službou           

Soutěže, které jsou součástí odborné přípravy pro rok 2024 

  1. Oblastní soutěže TFA, Krajská kola v disciplínách TFA a Mistrovství ČR v disciplínách TFA.
  2. Statutární kola a Mistrovství ČR v požárním sportu.
  3. Soutěže v Hasičském sportu všeobecně.
  4. Soutěže Vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Pravidelné školení pro jednotky PO se speciálním vybavením,nebo předurčením

 

Poř. číslo

Název tématu

H

 Osoba pověřená S

Osoba pověřená T-CH

Stroj.

VJ, VD

1

Zásady práce s výškovou technikou, BOZP, ustavení MPT

A

 

A

A

2

Pravidelná odborná příprava pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou

A

 

A

 

A

3

Zásady používání pneumatických zvedacích vaků, BOZP

A

 

 A

 

A

4

Práce na vodě, obsluha záchranného člunu (bez i s motorem), BOZP

A

 

A

A

5

Témata pravidelné odborné přípravy pro práci na vodě

 

A

A

A

6

Témata pravidelné odborné přípravy pro práci na zamrzlých hladinách

A

 

A

A

A

7

Obsluha AED, (možno nahradit systémem First Responder)

A

 A

A

A

A

8

Pravidelná odborná příprava pro poskytování první pomoci na místě zásahu (nahrazuje systémem First Responder)

A

A

A

A

A

9

Školení jeřábníků, vazačů, školení na zvedací práce

A

A

 

A

A

10

Pravidelná odborná příprava ve vyprošťování zraněných osob

z havarovaných vozidel

A

A

 

A

A

11

Vstupní příprava nováčků (možno řešit kurzem v ÚHŠ SH ČMS)

A

    

 Ověřování praktických dovedností a teoretických znalostí členů jednotek v rámci pravidelné odborné přípravy

 

  1. Odborná příprava se standardním způsobem ověřuje jedenkrát v každém kalendářním roce v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 a 5 vyhlášky o jednotkách PO.
  2. Ověření pravidelné odborné přípravy je v dikci velitele jednotky PO.
  3. Ověření odborné přípravy lze provést i v rámci prověřovacího cvičení jednotky PO.
  4. O výsledku ověření praktických dovedností a teoretických znalostí se zpracuje protokol, který obsahuje téma ověření, výsledek ověření (prokázání nebo neprokázání znalostí nebo praktických dovedností), podpisy členů komise a vyjádření velitele k výsledku ověření. Protokol je součástí dokumentace k pravidelné odborné přípravě příslušníků. (Vzor protokolu je součástí dokumentu).