Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Zabezpečení VALNÝCH HROMAD sborů

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS za roky 2020 a 2021

Termíny: valné hromady sborů za rok 2020 musí být ukončeny nejpozději do 31. 12.  2021. (Vzor usnesení č. 1 za rok 2020)

 • valné hromady sborů za rok 2021 musí být ukončeny nejpozději do 1. 2022. (Vzor usnesení č. 2 za rok 2021)
 • valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 2. 2022 (Vzor usnesení č. 3)

Doporučený program valné hromady:

 • Zahájení a přivítání hostů
 • Volba návrhové komise (tříčlenné)
 • Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu (1 zapisovatel + 2 ověřovatelé)
 • Zpráva o činnosti za daný rok (pozn. pro SDH, která čerpají dotaci NSA „Můj klub“ = výroční zprávu o činnosti za daný rok)
 • Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za daný rok
 • Zpráva revizora
 • Návrh plánu činnosti na další rok
 • Návrh rozpočtu na další rok
 • Diskuse (ocenění členů, výše členských příspěvků, přijetí nových členů apod.)
 • Volba zástupců sboru/okrsku na valnou hromadu okrsku, popř. shromáždění představitelů OSH
 • Usnesení (vzor viz. příloha)
 • Závěr jednání

Na jednání valných hromad doporučujeme mimo výše uvedeného programu projednat:

 1. informace z jednání VI. sjezdu SH ČMS ze dne 9. července 2021 a usnesení z tohoto jednání
 2. informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS od poslední valné hromady

Dále:

 • vyplnit v programu evidencesdh „Hlášení o činnosti sboru za rok 2021“ popřípadě odevzdat toto hlášení v písemné podobě bezprostředně po konání VH, nejpozději do 15.01.2022

 vyplnit a odevzdat Registrační list kolektivu mladých hasičů (pokud v SDH působí) (https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/686-smernice-cinnosti-s-kolektivy-mladych-hasicu-2) nejpozději do 15.01.2022

 • vyplnit a odevzdat Registrační list sportovního oddílu SDH (pokud v SDH působí) (https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cms) nejpozději do 15.01.2022
 • pokud má sbor registrovaný sportovní oddíl, provádět aktualizaci sportovců, trenérů atd. v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury (průběžně po celý rok)
 • odeslat účetní závěrku na info@osh-opava.cz naskenovanou ve formátu pdf nejpozději do 31.05.2022

Metodické materiály k zabezpečení valné hromady:

Platné Stanovy SH ČMS čl. 75 https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/Stanovy_SH_%C4%8CMS_2021/Stanovy_SH_CMS_9.7.2021_-_podepsane.pdf

Příloha č.1 Příručky funkcionáře sboru

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/prirucka-funkcionare/Zajisteni-valnych-hromad-sboru-priloha-c.-1.pdf15