Kancelář OSH Opava je do 11.7.2022 uzavřena.

Hlučínská liga mladých hasičů

Kolo:123456 78
Poř.DružstvoCelkemDěhylovMarkvartoviceZávadaDobroslaviceDarkoviceDobroslaviceKronikaBobrovníkyBohuslavice
  body05.09.202105.06.2022 28.09.202114.11.202124.06.2022 15.05.202220.06.2021
1.Bobrovníky61117 1197511 
2.Markvartovice6068 101011510 
3.Bělá58710ZRUŠENO981059 
4.Děhylov50511 77857 
5.Dobroslavice3941 611458 
6.Vřesina3985 86651 
7.Závada3338 12955 
8.Strahovice28104 50054 
9.Darkovice2690 25550 
10.Hlučín2221 44353 
11.Kozmice1703 332 6 
12.Bohuslavice1709 00251 
13.Ludgeřovice802 10050 
14.Jilešovice000 000 0 

 

Kolo:123456 78
Poř.DružstvoCelkemDěhylovMarkvartoviceZávadaDobroslaviceDarkoviceDobroslaviceKronikaBobrovníkyBohuslavice
  body05.09.202105.06.2022 28.09.202114.11.202124.06.2022 15.05.202219.06.2022
1.Bobrovníky65610 111111511 
2.Vřesina541111ZRUŠENO109454 
3.Dobroslavice51101 910759 
4.Závada4559 772510 
5.Děhylov4282 88655 
6.Strahovice3675 611052 
7.Kozmice3536 369 8 
8.Bělá3008 53356 
9.Markvartovice2723 41557 
10.Bohuslavice2707 04853 
11.Darkovice1991 12051 
12.Hlučín1841 15151 
13.Ludgeřovice1104 20050 
14.Jilešovice100 100 0 

 

PRAVIDLA HLUČÍNSKÉ LIGY MLÁDEŽE

O putovní pohár Martina Smolky

 1.         Pro vytvoření kalendáře soutěží, které budou zařazeny do ligy mládeže, je třeba nahlásit termín konání soutěže vždy do posledního kola daného ročníku HLM garantovi soutěže (na email). Do ligy mládeže budou zařazeny soutěže konané pouze v neděli nebo v den státního svátku od 8:30 prezentace (jediná výjimka bude při pořádání závěrečného kola HLM a to začátek od 14:00 hod., při konáni táboráku a tak podobně), pokud jednání zástupců neurči jinak a to pořádané dle Směrnice hry Plamen (pravidel pohárové soutěže.)

 2.         Do HLM budou započítávané pouze soutěže pořádané sbory z 12., 13. a 14. okrsku OSH Opava, které budou zapsané v kalendáři, který bude zveřejněn na začátku ročníku. 

 3.         HLM se mohou zúčastnit všechny sbory, které mají u OSH v Opavě zaregistrováno alespoň jedno družstvo mladých hasičů.

 4.         Na začátku každého ročníku se každý kolektiv mladých hasičů zaregistruje do jedné ligy na Opavsku (Opavská liga mladých hasičů, Mladecká liga mladých hasičů Ligy čtyř okrsků a Hlučínská liga mladých hasičů), kde se mu budou počítat body do celkového hodnocení. Vítězové jednotlivých lig, vybraní podlé klíče, se zúčastní na závěr sezóny soutěže „O pohár starosty OSH Opava“.  

5.         Na všech soutěžích ligy mládeže musí být dodržovány Směrnice hry Plamen + všechny platné dodatky vydané SH ČMS, tzn. jednotný stroj bez úprav s přetlakovým ventilem, musí být použity hadice předepsané šířky a délky, všichni závodníci musí mít při plnění disciplín ochranné přilby schváleného typu a musí mít oděv překrývající lýtka a lokty. U kategorie mladších žáků může stroj obsluhovat strojník z vlastního sboru. Na bezpečnost bude dohlížet zástupce sboru, jenž je vlastníkem stroje. 

6.         Pro každou soutěž ligy mládeže bude určen hlavní rozhodčí s odbornou kvalifikací. Jejich úkolem bude před zahájením každé soutěže ligy mládeže zkontrolovat připravenost trati pro všechny disciplíny a v průběhu soutěže dbát na dodržování pravidel a správnost výsledků. Hlavní rozhodčí a velitel soutěže tvoří štáb soutěže. Jejich rozhodnutí je konečné a neodvolatelné. Protesty nejsou zpoplatněny. Povinností pořádajícího sboru je zajistit dostatečný počet rozhodčích. 

7.         Věkové kategorie pro soutěže ligy mládeže jsou stejné, jak určují směrnice hry PLAMEN. A každý nový ročník jsou vyvěšeny na dh.cz. 

8.         Na každé soutěži zařazené do ligy mládeže předloží vedoucí kolektivů MH ke kontrole členské průkazy a doložky s vyplněným zdravotním stavem, podepsaným rodiči, mladých hasičů pro obě kategorie, aby se předešlo případným věkovým nesrovnalostem. Při nedodržení věku příslušné kategorie bude družstvo pro danou soutěž diskvalifikováno. Dále vedoucí vyplní seznam členů, který odevzdá u prezence. Soutěžící mladší šesti let musí mít potvrzení souhlasu rodičů, které vedoucí doloží k seznamu. Průkazy a seznam soutěžících odevzdá vedoucí u prezence, kde zůstanou až do konce soutěže. 

9.         V případě, že vedoucí družstva nemá dostatečný počet soutěžících pro danou disciplínu ze svého SDH, smí si po dohodě vypůjčit maximálně dva soutěžící z jiného SDH. Tento soutěžící může cvičit jen za své družstvo a jen za jedno cizí. To znamená, že tento soutěžící může cvičit pouze dvakrát. Vedoucí, který si soutěžícího půjčil, jej musí zapsat do startovní listiny a poznamenat, ze kterého SDH si jej vypůjčil. Soutěžící bude při prezenci označen páskou na ruku, na které bude vypsáno domácí a hostující SDH.  Vedoucí také přebírá veškerou odpovědnost za tohoto soutěžícího, jako by byl z jeho sboru. Tuto skutečnost musí oznámit před zahájením soutěže na poradě vedoucích, a ti ji musí schválit. 

10.     Hostování soutěžícího v jiném SDH. Hostující soutěžící závodí za SDH ve kterém hostuje celou sezónu a nebere se za půjčeného závodníka. Domovské SDH soutěžícího oznámí hostování v jiném SDH na zahajovací schůzce VM HLM, před zahájením sezóny. Soutěžící poté závodí v dresu hostujícího SDH. 

11.     Kontrola nářadí bude na všech soutěžích provedena u každého družstva namátkově před i po provedení disciplíny daným družstvem. Při zjištění použití neodpovídajícího nářadí bude pokus nehodnocen. 

12.     Nářadí pro všechny disciplíny soutěží ligy mládeže smí být vlastní, proudnice pro PÚ smí být také vlastní. V případě vypůjčení se toto nářadí považuje za vlastní. 

13.     Požární útok (dále jen PÚ) smí být proveden dle směrnic libovolným způsobem. K provedení této disciplíny budou mít družstva vždy pouze JEDEN POKUS. PPS 12 bude jednotný (včetně zálohy), na PPS 12 může být nástavec sacího hrdla u přívodního vedení. Při poruše PPS 12 se disciplína dokončí s náhradní PPS 12. Při poruše náhradní PPS 12 bude disciplína zrušena. Přetlakový ventil je jednotný pro všechny soutěže, který zapůjčilo k užívaní OSH Opava a stará se o něho garant ligy. Při poruše tohoto přetlakového ventilu bude požární útok anulován. 

14.     Předčasné odjezdy družstev musí vedoucí nahlásit na začátku soutěže štábu soutěže a zapsat na startovní průkaz. 

15.     Zpětný odvod vody do nádrže a nastavení přetlakového ventilu zkontroluje před každým startem PÚ rozhodčí na základně a zajistí ho proti pohybu. Zpětný odvod vody do nádrže nesmí být opatřen žádným uzavíratelným ventilem. 

16.     V okolí základny pro PÚ musí být zabezpečen pevný povrch (např. beton, asfalt, koberce apod.). Doporučujeme zřídit přípravnou čáru na startu PÚ. 

17.     Při měření elektronickou časomírou není nutné souběžně vést i časový záznam ručních stopek. V případě poruchy elektronické časomíry se budou všechny předchozí PÚ opakovat na ruční stopky. 

18.     Při účasti dvou družstev z jednoho SDH ve stejné kategorii bude do hodnocení HLM započítáváno pouze družstvo s označením „LIGA“ (např. Darkovice, LIGA, startuje jako 4. a Darkovice II. jako 8.). 

19.     Hodnocení soutěží ligy mládeže bude probíhat podle tabulky (viz níže). Vítězem ligy mládeže se stává družstvo, které získá nejvíce bodů. Hodnotí se každá kategorie zvlášť (mladší a starší). 

 TABULKA HODNOCENÍ HLM:

1.  místo               11 bodů                      7. místo                       5 bodů

2. místo                10 bodů                      8. místo                       4 body

3. místo                9 bodů                        9. místo                       3 body

4. místo                8 bodů                        10. místo                     2 body

5. místo                7 bodů                        11. místo a každé další  1 bod za účast

6. místo                6 bodů                     

20.     Při rovnosti bodů dvou a více družstev na prvních třech místech v jedné kategorii po poslední ligové soutěži bude o konečném umístění rozhodnuto větším počtem prvních míst. 

21.     Soutěžní družstvo, včetně vedoucích a doprovodu, bude v případě nesportovního chování pro daný závod nehodnoceno a nepřísluší mu ani body za účast. 

22.     Startovné na každé soutěži bude jednotné a to 50,-. Doporučujeme ocenit alespoň první tři místa v každé kategorii. 

23.     Protesty budou podávány a přijímány pouze na originálním listu. V případě, že nebudou protesty dodány na originále, nebude na ně brán zřetel!!!!! Protesty budou přijímány do10 min.!! Na video záznam či fotografii při podávání protestu nebude brán zřetel!!! Je zakázáno používat jakékoliv záznamové zařízení upevněné na oděvu a výstroji soutěžících, během provádění disciplín.   

24.     Každé soutěžní družstvo, které chce být započítáno do ligy, uhradí nevratnou kauci 500,- Kč na nákup cen pro závěrečné kolo ligy mládeže. 

Pravidla ligy mládeže byla projednána a schválena dne: 18. 8. 2021 na schůzce vedoucích v Bobrovnikách.      

Výsledková tabulka Hlučínské ligy mladých hasičů 2021/2022 ke stažení: